Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність

2023

Монографії

 1. Сіра українська худоба: минуле, сучасне, майбутнє : монографія. 2-ге вид., допов. / В. С. Козир, О. В. Денисюк, Г. Г. Дімчя, О. М. Жукорський, В. І. Ладика, А. Н. Майстренко, В. І. Халак, П. Т. Чегорка ; за заг. ред. В. С. Козиря. Одеса : Олді +, 2023. 396 с.
 2. Генетичні ресурси вітчизняних порід сільськогосподарських тварин : монографія / В. І. Ладика, О. М. Жукорський, І. І. Грициняк, В. С. Козир, О. О. Катеринич, О. М. Церенюк, Л. М. Хмельничий, Н. Л. Рєзникова. Одеса : Олді+, 2023. 336 с.

Навчальні посібники

 1. Генетика : навчальний посібник / С. Л. Войтенко, К. В. Копилов, К. В. Копилова, О. М. Жукорський, В. І. Ладика, М. Л. Добрянська. 2-ге вид., доп. та перероб. Одеса : Олді+, 2023. 254 с.
 2. Костенко С. О., Стародуб Л. Ф. Генетика кількісних та якісних ознак тварин : навчальний посібник. Т. 1. Київ : РВВ НУБіП, 2023. 304 с.

Наукові збірники

 1. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; редкол. : С.І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, Вип. 65. 228 с. https://abg-journal.com/index.php/journal/issue/view/15

Матеріали конференцій

 1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. 36 с. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf

Методичні рекомендації

 1. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Використання худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : метод. рек. 2023. 24 с.
 2. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Порхун М. Г., Черняк Н. Г., Ільницька Т. Є., Прийма С. В., Король П. В., Бабуш С. І. Використання вбирного схрещування для поліпшення молочної продуктивності худоби українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід : метод. рек. Чубинське, 2023. 27 с.
 3. Копилов К., Шельов А., Мохначова Н., Стародуб Л., Добрянська М. Проведення молекулярно-генетичних досліджень за монолокусними та мультилокусними ділянками ДНК у різних видів тварин : метод. рек. Чубинське, 2023. 40 с.
 4. Проведення молекулярно-генетичних досліджень за монолокусними та мультилокусними ділянками ДНК у різних видів тварин : метод. рек. / К. Копилов, А. Шельов, Н. Мохначова, Л. Стародуб, М. Добрянська. 2023. 40 с.
 5. Щербак О. В., Лизогуб О. Ю., Ковтун С. І., Троцький П. А. Підготовка деконсервованих сперматозоїдів кнурів до запліднення in vitro : метод. рек. Чубинське, 2023. 24 с.

Рекомендації

 1. Кругляк А. П., Кругляк О. В., Кругляк Т. О. Використання закономірностей успадкування ознак молочної продуктивності в селекції великої рогатої худоби : рек. Чубинське, 2023. 22 с.
 2. Кругляк О. В. Інноваційні чинники забезпечення ефективного використання тварин молочних та молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби України : рек. Чубинське, 2023. 47 с.

Програма

 1. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С. Програма реконструкції української поліської породи коней. Чубинське : ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН, 2023. 36 с.

Нормативно-виробничі документи

Вдовиченко Ю. В., Германчук С. Г., Басовський Д. М., Сидоренко О. В., Полупан Ю. П., Прийма С. В., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2023 році ; за редакцією Ю. П. Полупана і С. В. Прийми. Київ, 2023. 329 с. URL: catalog_1_2023.pdf (animalbreedingcenter.org.ua)

Вдовиченко Ю. В., Прийма С. В., Сидоренко О. В., Басовський Д. М., Полупан Ю. П., Джус П. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Романова О. В. Каталог бугаїв м’ясних порід і типів для відтворення маточного поголів’я в 2023 році ; за редакцією С. В. Прийми. Київ, 2023. 28 с. URL: catalog_2_2023.pdf (animalbreedingcenter.org.ua)

Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2022 рік / О. М. Жукорський, О. В. Романова, С. В. Прийма, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2023. Т. І. 145 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr1_2022.pdf

Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2022 рік / О. М. Жукорський, О. В. Романова, С. В. Прийма, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2023 Т. ІІ. 190 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/images/files/ derjplemreestr/derjplemreestr2_2022.pdf

Статті в наукових журналах та збірниках

 1. Biriukova О. D., Lesniak Yu. I., Basovskiy D. N., Vintoniv N. А. Dynamics of the cortisol level in the blood of young cattle. Management of the genetic fund of animals - problems, solutions, outlooks : scientific and practical conference with international participation, 28-30 sept. 2023. Maximovca : Print-Caro, 2023. Р. 25-30. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtxdcZFZfMsgMGkdXWwkpRcVKn?projector=1&messagePartId=0.1
 2. Danylenko, S., Bondarchuk, V., Khablenko, A., Lukianets, A., Kozlovska, G., Kopylova, K. Authentic cheeses: microbiology, starters, and technological aspects of production. Food Science and Technology. Vol.17 (3). P. 43-53. https://doi.org/10.15673/fst.v17i3.2654
 3. Dzitsiuk V. V., Bratytsia Kh. T. Chromosomal aberrations in Ukrainian red-spotted dairy breed cows when using different breeding methods. Agricultural science and practice. 2023. 1. Р. 24-30. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp10.01
 4. Dzitsuik V. V., Starodub L. F., Dyman T. М. Генетичні особливості тарпановидних коней породи коник польський та встановлення філогенетичних зв'язків із древніми еквідами за допомогою ISSR-PCR маркерів. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2023. № 1/101. URL: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi1(101).2023.002
 5. Goncharenko I. V., Korol V. New reproductive technology in rabbit breeding. Sustainable livestock production and animal welfare : proceedings animal science : materials of the conference, 17-18 Jan. 2023, Kyiv–Stockholm. Кyiv : NUBiP of Ukraine, 2023. P. 61.
 6. Hulai V., Zhukorskiy O. M., Hulai V. V., Tkachuk N. P. Algae as Natural Antagonists of Pathogenic Bacteria in Water Ecosystems (Experimental Model of Algal-Bacterial Relationships). Hydrobiological Journal. 2023. Vol. 59 (1). Р. 16-24. https://doi.org/10.1615/hydrobj.v59.i1.20
 7. Ladyka V., Skliarenko Y., Pavlenko Y., Kovtun S., Drevytska T., Dosenko V., Vechorka V., Malikova A. Evaluation of stud bulls by beta-casein genotype in the context of conservation of local cattle breeds in Ukraine. Scientific papers. Series D. Animal science. BucharesT, Vol. LXVI, No. 1. Р. 42-47. https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2023/issue_1/vol2023_1.pdf
 8. Lyzohub O., Shcherbak O., Kovtun S., Trotskyi P. Research of the fragmentation level in epididymal spermatozoa of boars. CRYO 2023. The 60-th Annual meeting of the society for CRYOBIOLOGY : Abstracts July 25-27, 2023. P. 142–143. https://cryo.net.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1008/CRYO2023-ABSTRACT-BOOK.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Mokhnachova, N. BREED CHARACTERISTICS OF THE ALLELIC PROFILE OF THE PIT1 AND GH GENES OF THE UKRAINIAN INDIGENOUS LEBEDYN BREED OF COWS. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. 2023. Vol.83 (1-2). Р. 43-48. http://journals.chem-bio.com.ua/index.php/biology/article/view/185. doi: 10.25128/2078-2357.23.1–2.7
 10. Osadcha Y., Sakhatsky M., Dzhus P. Effect of monochrome light with different wavelengths on biochemical parameters of hens. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. Vol. 11 (2). e2023014.023 https://doi.org/10.31893/jabb.23014
 11. Osadcha Yu., Shuliar A., Sydorenko O., Dzhus P., Shuliar A. Biochemical parameters of chicken blood under the influence of technological stimuli of various etiologies. Scientific Horizons. 2023. Vol.26(9). Р. 70-80. https://doi.org/10.48077/scihor2023.70
 12. Polupan Yu. P., Pryima S. Color and exterior characteristics of first-calf heifers of dairy breeds. Management of the genetic fund of animals - problems, solutions, outlooks : scientific and pract. conf. with internat. participation, 28-30 sept. 2023. Maximovca : Print-Caro, 2023. Р. 209-214. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtxdcZFZfMsgMGkdXWwkpRcVKn?projector=1&messagePartId=0.1
 13. Shcherbak O. , Lyzogub O. Y., Kovtun S. I. Viability of Deconserved Sheep Sperm for Adding Nanomaterial of Ultrafine Silica. Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications : Springer Proceedings in Physics. Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds). 2023. Vol. 280. P. 107-112.  https://doi.org/10.1007/978-3-031-18104-7_8
 14. Starodub L., & Mokhnachova N. (2023). Characteristics of the karyotype of Ukrainian buffalos. Buffalo Bulletin. 42 (4). Р. 597–604. https://doi.org/10.56825/bufbu.2023.4245440
 15. Vashchenko P. А., ZhukorskyiО. М., Saenko A. M., Khokhlov A. M., Usenko S. O., Kryhina N. V., Sukhno T. V., Tsereniuk О. М. The influence of feeding level on the growth of pigs depending on their genotype. Mech. Biosyst. 2023. Vol. 14 (1). Р. 112–117. DOI: https://doi.org/10.15421/022317.
 16. Zhukorskyi, O.M., Kryvokhyzha, Ye.M., Nykiforuk, O.V. Assessment of Water Environment Toxicity Conditioned by the Release of Various Sanitizers. Hydrobiological Journal. 2023. Vol. 59 (4). P. 56-65. DOI: 10.1615/HydrobJ.v59.i4.50
 17. Вінтонів М. А. Дослідження рівня кортизолу в крові телят української червоно-рябої молочної породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 6-7. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 18. Вінтонів М. А. Порівняльна характеристика біологічних ознак чистопорідних і помісних телят. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (05-06 квіт. 2023 р., Переяслав). С. 255-258.
 19. Вінтонів О. А. Вплив параметрів мікроклімату приміщень на продуктивні та відтворювальні якості кролів в умовах господарств різних форм власності. ХXI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шавкуна Василя Юхимовича(07.07.1923-18.11.2012). (18-19 трав. 2023 р., Інститут біології тварин). Львів, 2023. С. 53.
 20. Вінтонів О. А. Дослідження ефективності використання гормональних препаратів для синхронізації статевої охоти кролематок різних порід. Кролівництво та хутрове звірівництво. Проблеми перспективи та іновації. (24 берез. 2023 р. м. Черкаси ЧДСБ). С. 17–
 21. Вінтонів О. А. Дослідження параметрів мікроклімату та макроклімату кролеферм. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 7-9. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 22. Вінтонів О. А. Особливості дослідження в кролівництві. Круглий стіл (6 квіт. 2023 р., Переяслав-Хмельницький).
 23. Вінтонів О. А., Гавриш О. М. Удосконалення елементів технологій відтворення кролів. Сучасні тенденції розвитку галузі тваринництва: світовий та національний виміри : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (7 груд. 2023 р., м. Полтава) [Електронне видання]. Полтава, 2023. С. 121–125.
 24. Войтенко С. Л., Петренко М. О., Шаферівський Б. С., Карунна Т. І. Племінне свинарство України: виклики часу. Scientific Progress & Innovations. 2023. № 26 (3). С. 81–86. doi: 10.31210/spi2023.26.03.15
 25. Войтенко С. Л., Петренко, М. О., Шаферівський Б. С. Вплив методів підбору батьківських пар на мінливість селекційних ознак худоби айрширської породи. Scientific Progress & Innovations. 2023. № 26 (1). С. 59–66. doi: 10.31210/spi2023.26.01.10. https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1743/2169
 26. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Технологія виробництва молока як чинник впливу на господарсько корисні ознаки корів вітчизняних порід. Сучасні тенденції розвитку галузі тваринництва: світовий та національний виміри : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (7 груд. 2023 р., м. Полтава) [Електронне видання]. Полтава, 2023. С. 126–129.
 27. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Король П. В., Бабуш С. І. Вплив лінійної належності на молочну продуктивність корів вітчизняних порід з різною спадковістю за гоштинською породою. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 40–51. https://doi.org/10.31073/abg.66.04
 28. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Король П. В., Черняк Н. Г. Молочна продуктивність корів, зумовлена спадковістю голштинської породи та технологією виробництва молока. Вісник аграрної науки. 2023. № 8. С. 29-38. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202308-04
 29. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Петренко М. О., Король П. В., Черняк Н. Г. Молочна продуктивність та відтворна здатність корів залежно від різних технологій виробництва молока. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 38–47. https://doi.org/10.31073/abg.65.04
 30. Гладій М. В., Ковтун С. І., Полупан Ю. П., Бородай І. С., Мельник Ю.Ф. Доктор сільськогосподарських наук І. В. Гузєв (1963–2014) – розробник концептуальних засад теорії і методології збереження біорізноманіття у тваринництві України (до 60-річчя від дня народження). Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 7–13. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.66.01
 31. Гладій М. В., Жукорський О. М., Ковтун С. І., Бородай І. С., Мельник Ю. Ф. Академік М. В. Зубець (1938–2014) – відомий учений у галузі розведення, селекції та біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин (до 85-річчя від дня народження). Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 7–14. https://doi.org/10.31073/abg.65.01
 32. Даниленко С. Г., Чаленко М. А., Маринченко Л. В., Потемська О. І., Решетняк Л. Р., Копилова К. В. Вплив магнітного поля та РН середовища на ефективність сорбції клітин роду lactobacillus. Продовольчі ресурси. 2023. Т. 11, вип. 20. С. 18-27. https://doi.org/10.31073/foodresources2023-20-02
 33. Джус П. П., Дєдова Л. О., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Статистичний аналіз особливостей племінної бази великої рогатої худоби волинської м’ясної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 48–56. https://doi.org/10.31073/abg.65.05
 34. ДобрянськаМ. Л. Молекулярно-генетичні маркери у козівництві. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 177–183.  https://doi.org/10.31073/abg.65.16
 35. Євсєєв В. Є. Цитогенетичні дослідження у м’ясному скотарстві. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 9-10. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 36. Жукорський О., Атарщикова А. Використання апііндикації задля покращення ефективності державної системи моніторингу забруднених територій. Вісник аграрної науки. 2023. № 7. С. 51-59. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202307-06
 37. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Методи оцінювання та добору коней поліської популяції. Аграрна наука – виробництву. Київ, 2023. № 3. С. 27.
 38. КовтунС. І., Сідашова С. О., Щербак О. В., Стаховський В. Ф. Біотехнологія одержання ембріонів великої рогатої худоби відомої статі. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 берез. 2023 р., м. Харків). Харків : НФаУ, 2023. С. 212–213. https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/tezy-iii-konferentsii-problemy-ta-dosiahnennia-suchasnoi-biotekhnolohii.pdf
 39. КопиловК. В., Копилова К. В. Дослідження некодуючих ділянок ДНК геному різних видів тварин. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 184–190. https://doi.org/10.31073/abg.65.17
 40. Кругляк О. В. Перспективи розвитку світового та вітчизняного молочного сектору. Сучасні тенденції розвитку галузі тваринництва: світовий та національний виміри : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (7 груд. 2023 р., м. Полтава) [Електронне видання]. Полтава, 2023. С. 161–164.
 41. Кругляк О. В. Тенденції розвитку галузі молочного скотарства України. Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри : міжнародний форум : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції, 01-02 черв. 2023 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України ; Миколаївський нац. аграр. ун-т. Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 285-287. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14719/1/prod_bezp-22-05-23-285-287.pdf
 42. Кругляк Т. О., Кругляк А. П. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від походження та поєднуваності плідників. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 70–78. https://doi.org/10.31073/abg.66.07
 43. КруглякА. П., Кругляк О. В., Кругляк Т. О. Генетичні закономірності формування господарськи корисних ознак у тварин української червоно-рябої молочної породи за поглинального схрещування. Стан та перспективи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 65–80.  https://doi.org/10.31073/abg.65.07
 44. Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Чорноостровець Н. М., Кулакова М. Б. Оцінка стану та тенденцій впровадження інноваційних технологічних рішень в племінних молочних господарствах України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 81–89. https://doi.org/10.31073/abg.65.08
 45. Лемешко Ю., Джус П. Аналіз динаміки кількісних параметрів племінного масиву великої рогатої худоби поліської м’ясної породи. Вісник аграрної науки. 2023. № 9. С. 22-29. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202309-03
 46. Лемешко Ю. О. Аналіз особливостей динаміки живої маси молодняку поліської м’ясної породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 10-12. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 47. Лизогуб О. Ю. До питання підготовки епідидимальних сперматозоїдів кнурів для штучного запліднення. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 12-13. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 48. Любинський О. І. Інноваційні технології збереження біорізноманіття. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень у географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23 лист. 2023 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.] Умань : Візаві, 2023. С. 168-170. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
 49. Любинський О. І. Основні аспекти збереження біорізноманіття за збалансованого природокористування. Науковий вісник КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». Вип. 3(36) : Vin Smart Eco : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-20 трав. 2023 р., м. Вінниця). Вінниця : КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", 2023 С. 102-103. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18111/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_2023.pdf
 50. Любинський О. І. Особливості росту телиць різних ліній буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 86–94. DOI: https://doi.org//10.31073/abg.66.09
 51. Любинський О. І., Любінська Л. Г. Сучасні інноваційні підходи, моніторинг та технології збереження біорізноманіття. Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 30-річ. перш. набору на спец. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка (2-3 лист. 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ, 2023. С. 58-63. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/30901/3/Zb_konf_Podil_chutannja.pdf
 52. Любинський О. Науково-методологічні основи збереження та відтворення біорізноманіття. Об’єкти природно-заповідного фонду України: сучасний стан та шляхи забезпечення ефективної їх діяльності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., з нагоди 10-ї річ. Нац. природ. парку «Мале Полісся» (м. Славута, Хмельницька обл., 3–4 серп. 2023 р.). Славута, 2023. С. 123-126. [Електронне видання]
 53. Любинський О. Органічне виробництво в контексті сталого розвитку. Проблеми, пріоритети та перспективи сталого розвитку в ХХІ столітті : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 11 трав. 2023 р.) К.-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2023. С. 114-117. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/7482
 54. Мохначова Н. Б. CSN3- HinfI та BLG- Hae III поліморфізм в зникаючій бурій карпатській породі ВРХ. Агронаука і практика. 2023. Вип 2, ч. 4. С. 17-22. DOI: 10.32636/agroscience.2023-(2)-4-3
 55. Мохначова Н. Б. Молекулярно-генетичний аналіз сірої української худоби за геном бета-казеїну. Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". 2023. Т. 25. С.105-110. https://doi.org/10.53904/1682-2374/2023-25/12
 56. МохначоваН. Б. Оцінка алельної та генотипової різноманітності корів зникаючої бурої карпатської породи за деякими генами продуктивності. Український журнал природничих наук. 2023. № 6. С. 27-33. DOI https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.3
 57. МохначоваН. Б. Аналіз поліморфізму генотипів популяції лебединської породи ВРХ за генами DGAT1 та CAPN Екологічні науки. 2023. Вип. 3 (48). С. 97-102. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.3-48.15
 58. Мохначова Н. Б. Вивчення генетичної структури популяції української аборигенної лебединської породи корів. Acta Carpatica. 2023. № 1. С. 50-58.https://doi.org/10.32782/2450-8640.2023.1.6   Україна
 59. Осипчук А. Н. Позакореневе підживленя сої. Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE. 2023. № 7(1). Алмааты : Казахстан. С. 8-12.
 60. Петько М. С. Інтенсивність весняного розвитку бджолосімей різних селекційних кросів карпатської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 17-19. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 61. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В., Рєзникова Н. Л., Полупан Н. Л. Динаміка екстер’єру корів первісток різних років оцінювання, віку і сезону народження та отелення. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 95–107. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.66.10
 62. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Коваль Т. П., Резникова Н. Л. Эффективность пожизненного использования коров разной кровности по улучшающим породам. Management of the genetic fund of animals - problems, solutions, outlooks : scientific and pract. conf. with intern. participation, 28-30 sept. 2023. Maximovca : Print-Caro, 2023. Р. 305-313. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtxdcZFZfMsgMGkdXWwkpRcVKn?projector=1&messagePartId=0.1
 63. Полупан Ю. П., Прийма С. В. Динаміка екстер’єрних особливостей первісток молочних порід. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 107–127. https://doi.org/10.31073/abg.65.10
 64. Почукалін А. Є. Генеалогічна структура активної частини популяції української чорно-рябої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 108–120. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.66.11
 65. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Додатковий генофонд і генетичний резерв – моніторинг та оцінка генетичних ресурсів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2023. Вип. 4 (55). С. 41–48. DOI https://doi.org/10.32782/bsnau.lvst.2023.4.5
 66. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Племінне тваринництво України (молочне скотарство). Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2023. Вип. 3 (54). С. 50–54. DOI https://doi.org/10.32782/bsnau.lvst.2023.3.7
 67. Почукалін А. Є. Регіональні центри з розведення голштинської худоби України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 128–141. https://doi.org/10.31073/abg.65.11
 68. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Українській м’ясній породі великої рогатої худоби – 30 років: минуле, сучасне розвитку селекційного досягнення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2023. Вип. 2 (53). С. 40–44. DOI:  https://doi.org/10.32782/bsnau.lvst.2023.2.6
 69. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Українській червоно-рябій молочній породі великої рогатої худоби – 30 років: минуле, сучасне і майбутнє розвитку селекційного досягнення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2023. Вип. 1 (52). С. 44–50. DOI:  https://doi.org/10.32782/bsnau.lvst.2023.1.7
 70. Прийма С. В. Зміни екстер’єру корів за зростання умовної кровності за голштинською породою. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 20-21. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 71. Семенко О., Щербак О, Миколаєнко В. Проведення гельмінтологічної оцінки дитячих майданчиків Києво-Святошинського району м.Києва. Проблеми та перспективи розвитку природничої освітньої галузі : зб. наук. праць за матеріалами III Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 квіт. 2023 р. Переяслав, 2023. С. 353. http://ehsupir.uhsp.edu.ua/handle/8989898989/7086
 72. Сіряк В. А. Зв’язок живої маси телиць та її приростів з молочною продуктивністю корів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 23-26. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 73. Стародуб Л. Ф. Цитогенетична мінливість гуцульської породи коней. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 191–195. https://doi.org/10.31073/abg.65.18
 74. Стецишин М. С., Федорович В. В. Льотна та пилкозбиральна активність і воскова продуктивність бджіл різних генеалогічних формувань карпатського підвиду. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 121-128. DOI: https://doi.org//10.31073/abg.66.12
 75. Cюч T., Райцман E., Розстальний A., Полупан Ю. П., Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С., Прийма С. В. Результати роботи за проєктом ФАО TCP/RER/3604 “Збереження та сталий розвиток порід подвійного напрямку продуктивності в Східній Європі”. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 214–222. https://doi.org/10.31073/abg.65.21
 76. Черняк Н. Г., Черняк Н. С. Лінійна оцінка бугаїв-плідників голштинської породи за екстер’єрним типом їхніх дочок у ТОВ «Острійківське». Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 65. С. 153–157. https://doi.org/10.31073/abg.65.13
 77. Чугуєв С. В. Вівчарство карпатського регіону. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 26-28. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 78. Щербак О. В., Ковтун С. І., Троцький П. А. Аналіз причин вибраковки кнурів у центрах штучного осіменіння. Інноваційні підходи до використання свиней в системі «генотип ×середовище : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. наук.-педагогічних працівників та молодих науковців (Одеса, 26–27 жовт. 2023 р.) / Одеський державний аграрний університет. Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури. Одеса, 2023. С. 97-100. https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/2023-Zbirnyk-Vseukr-konferentsiya-NNIBtaA-26.10.pdf#page=97
 79. Щербак О. В., Ковтун С. І., Троцький П. А. Г. С. Шарапа – сторінки біографії та творчий доробок відомого вченого, заслуженого працівника сільського господарства України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2023. Вип. 66. С. 14–29. DOI: https://doi.org//10.31073/abg.66.02
 80. Яцинка В. Я. Вплив племінної цінності бугаїв-плідників різної спорідненості на формування молочної продуктивості корів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. С. 31-33. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf

 2022 рік

Монографії. Підручники

 1. Дзіцюк В. В., Братиця Х. Т., Гузєватий О. Є. Атлас хромосом сільськогосподарських та домашніх тварин. Київ : Аграрна наука, 2022. 128 с.
 2. Рубан С. Ю., Даншин В. О., Мітіогло Л. В., Литвиненко Т. В., Сидоренко О. В., Свириденко Н. П. Генетичні ресурси тваринництва : монографія. Київ : НУБіП України, 2022. 611 с.

 Наукові збірники

 1. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). Київ, 2022. Вип. 63. 207 с.
 2. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). Київ, 2022. Вип. 64. 228 с.

Матеріали конференцій

 1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХХ Всеукр. наук. онлайн-конф. молодих учен. і асп. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. 52 с.

 Методичні рекомендації

 1. Дзіцюк В. В., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Виявлення молекулярно-генетичних маркерів тварин, асоційованих з гіпоалергенними властивостями молока : метод. рек. Чубинське, 2022. 28 с.
 2. Щербак О.В., Лизогуб О. Ю., Ковтун С. І., Троцький П. А. Оптимізація підготовки кріоконсервованих сперматозоїдів кнурів до штучного запліднення : метод. рек. Чубинське, 2022. 24 с.
 3. Ковтун С.І., Щербак О. В., Демчук С. Ю., Троцький П. А., Шарапа Г. С. Формування групи корів-донорів для трансплантації ембріонів : метод. рек. Чубинське, 2022. 27 с. 
 4. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Рєзникова Н. Л., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : науково-методичні рекомендації / за ред. Ю. П. Полупана, І. В. Базишиної. Чубинське, 2022. 24 с.
 5. Ільницька Т. Є., О. В. Сидоренко. Методичні рекомендації щодо оцінки та відбору коней поліської популяції. Чубинське : ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН, 2022. 28 с.

 Рекомендації

 1. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Порхун М. Г., Ільницька Т. Є. Підвищення продуктивності худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : рекомендації / заг. ред. С. Л. Войтенко. Чубинське : ІРГТ імені М. В. Зубця, 2022. 36 с.
 2. Полупан ю. П., Базишина І. В., Рєзникова Н. Л., Почукалін А. Є., Прийма С. В. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : науково-методичні рекомендації. Чубинське, 2022. 24 с.

 Програми

 1. Програма селекції голштинської породи великої рогатої худоби в Україні на 2023-2032 роки / Ю. П. Полупан, Н. Г. Черняк, О. Д. Бірюкова, Ю.Ф. Мельник, А. П. Кругляк, О. І. Костенко, Т. О. Кругляк, О. В. Кругляк, О. П. Гончарук, С. В. Прийма, Н. С. Черняк, С. В. Довгий / заг. ред Ю. П. Полупана, О. Д. Бірюкової. Чубинське, 2022. 76 с.

Нормативно-виробничі документи

 1. Полупан Ю. П., Гладій М. В., Прийма С. В., Германчук С. Г., Басовський Д. М., Сидоренко О. В., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 446 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog
 2. Гладій М. В., Прийма С. В., Полупан Ю. П., Джус П. П., Сидоренко О. В., Басовський Д. М., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Романова О. В. Каталог бугаїв м’ясних порід і типів для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 31 с. http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog
 3. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2021 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2022. Т. 1 150 с. URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr1_2021.pdf
 4. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2021 рік. / О.В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2021 Т. 2. 192 с. URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr2_2020.pdf

Статті в наукових журналах та збірниках

 1. ShcherbakO., LyzohubO., KovtunS. Viability of deconserved boar sperm during preparation for fertilization. Cryobiology. 2022. Vol. 109. P. 65. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2022.11.208
 2. Shcherbak O., Lyzohub O., Kovtun S. P72 viability of deconserved boar sperm during preparation for fertilization. CRYO 2022. The 59-th Annual meeting of the society for CRYOBIOLOGY : Abstracts July 19-22, 2022. P. 159-160.
 3. Dzitsiuk V., Bratytsia H., Dyman Comparative analysis of karyotypes of Вovidae family from the evolutionary aspect. Agricultural Science and Practice. 2022. № 1. Р. 27-38. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp9.01.027
 4. Dzitsiuk V. V., Guzevatyi O. Ye., Bratytsia C. T. Хромосомний профіль свиней порід велика біла і ландрас. Наукові доповіді НУБіП України. 2022. № 6/100. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/16895
 5. Suprovych T. M., Suprovych M. P., Biriukova O. D., Trach V. V., Danchuk O. V., & Grafov A. V. BoLA-DRB3 gene as a marker of sensitivity of the white-headed Ukrainian cattle to mastitis. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. Vol. 10(1). Р. 3–10. https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/329
 6. Suprovych Tetiana M., Biriukova Olga D., Suprovych Mykola P., Chepurna Valentyna A., Karchevska Tetiana M., Kolodii Valentyna A., Lesniak Yuriy I.. Genetic specificity of the white-headed Ukrainian breed аccording to the BоLA-DRB3 gene. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2022. Т. 60, № 1. С. 69-78.
 • Siriak V., Polupan Yu., Stavetska R. Retrospective: Duration and efficiency of dairy cows productive lifespan depending on age at first calving and first lactation milk productivity. Agraarteadus | Journal of Agricultural Science. 2022. Vol. 33, no. 1. P. 146–153. https://dx.doi.org/10.15159/jas.22.14
 1. Mokhnachova N. B. Specific characteristics of the allelic profile of the genes that associated with the productivity of “Ukrainian” water buffaloes (bubalus bubalis). Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food : international scientific conference. Riga, the Republic of Latvia, August 30–31, 2022. Publishing House “Baltija Publishing”, Р. 88–91. doi.org/10.30525/978-9934-26-238-8-21
 2. Вінтонів О. А. Дослідження відтворної здатності кролематок. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 4-5. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 3. Вінтонів О. А., Гавриш О. М. Відтворювальна здатність самців кролів залежно від генотипових і паратипових чинників. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 147–153. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.13
 4. Войтенко С. Л. Продуктивність корів залежно від умов довкілля, генотипу та лінійної належності. Тваринництво степу України. 2022. Т. 1, № 1. С. 45-55. DOI: https://doi.org/10.31867/2786-6750.1.1.2022.45-55
 5. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Черняк Н. Г., Король П. В., Бабуш С. І. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в природно-кліматичних зонах України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 36–43. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.04
 6. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Вплив країни походження та інбридингу на продуктивність бугаїв основних комерційних порід України. Вісник аграрної науки. 2022. № 6. С. 38–47. DOI:https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202206 (журнал) DOI: https://doi.org/10.31 073/agrovisnyk202206-05 (стаття)
 7. Гладій М. В., Вдовиченко Ю. В., Ковтун С. І., Полупан Ю. П., Бородай І. С., Костенко О. І. Історичні складові формування наукового потенціалу Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (до 101-річчя організації зоотехнічного відділу Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції). Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 5–19. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.01
 8. Гутей Г. М. Використання генетичних маркерів у вівчарстві. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 6-7. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 9. Джус П. П., Дєдова Л. О., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Українська симентальська м'ясна порода великої рогатої худоби: ідея створення та аналіз формування. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 44–54. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.05
 10. Джус П. П. Інструкція з ведення племінного обліку в м'ясному скотарстві: зміни та доповнення. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 7-8. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 11. Дзіцюк В. В., Стародуб Л. Ф., Димань Т. М. Хромосомна нестабільність чистопородних і кросбредних корів молочного напряму продуктивності. Біологія тварин. Т. 24. № 4. С. 27-31.
 12. Іванова К. О. Оцінка розвитку живої маси телиць української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід у різні вікові періоди. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 8-9. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 13. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Особливості екстер'єру коней поліської популяції різного віку. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 173–178. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.16
 14. Ковтун С. І., Щербак О. В., Троцький П. А., Люта І. М. Репродуктивні біотехнології в тваринництві. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 травня 2022 р., м. Харків). Харків, С. 132-134.
 15. Ковтун С. І., Бородай І. С., Щербак О. В. Пам’яті Григорія Семеновича Шарапи (1933–2022) – визнаного українського вченого у галузі відтворення сільськогосподарських тварин. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 154–163. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.14
 16. Король П. В., Коновал О. М., Дорошенко М. С., Олійник Р. С. Оцінка яєчної продуктивності качок, отриманих після процедур трансгенезу. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 10-11. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 17. Кругляк Т. О., Кругляк П. А., Кругляк О. В., Кругляк А. П. Методи формування високопродуктивних родин при виведенні заводської лінії Лідера 1926780. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.06
 18. Кулакова М. Б. Співвідносна мінливість племінної цінності бугаїв за різними ознаками. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 11-15. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 19. Ладика В. І., Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Стародуб Л. Ф. Каріотипова мінливість корів української бурої молочної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 110–117. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.09
 20. Лемешко Ю. О. Результативність синхронізації охоти та штучного осіменіння корів поліської м'ясної породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 15-16. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 21. Лизогуб О. Ю. Аналіз ефективності підготовки кріоконсервованих сперматозоїдів кнурів до запліднення. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 17-18. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 22. Лизогуб О., Щербак О. Вплив середовищ на життєздатність деконсервованих сперміїв кнура під час підготовки до запліднення. Біологія тварин.Львів, 2022. Т. 24. № 2. С. 47. https://doi.org/10.15407/animbiol24.02
 23. Магеровська О. М. Використання ISSR маркерів для аналізу тварин великої рогатої худоби. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 20-21. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 24. Мельник А. В. Екстер'єр гусей різних порід. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 22-24. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 25. Мельник В. В. Молочна продуктивність помісних козоматок-первісток різних поколінь, одержаних від одно- та багатоплідих окотів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 25-27. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 26. Мітіогло І. Д. Генетична структура корів окремих порід за комплексом генотипів CSN3, BLG, GH та їх зв'язок із молочною продуктивністю. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 27-29. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 27. МохначоваН. Б. Генетична структура української популяції водяних буйволів за ISSR-PCR маркерами. Біологія тварин. 2022. Т. 24, № 1. С. 19-24. DOI: 10.15407/animbiol01.019. https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2022/1/AB_2022_24_1_3_Mokhnachova.pdf
 28. МохначоваН. Б. Особливості генетичної структури буйволів BUBALUS BUBALIS BUBALIS за комплексними генотипами. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2022. № 6/100. 
 29. Муженко А. В. Забійні якості, хімічний склад та калорійність м'яса раків різних видів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 29-31. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 30. ОсипчукА. М. Формування продуктивності сої залежно від позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу України. Endless Light in Science : международный научно-практический журнал. 2022. № 7 (1). Алматы, Казахстан. С. 8–12.
 31. Пасічняк Я. Я. Жива маса та екстер'єрні особливості кіз зааненської і альпійської порід. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 32-34. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 32. Петько М. С. Сила та прополісна продуктивність бджолосімей різних селекційних кросів карпатської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 34-38. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 33. Пешук Л. В., Сімонова І. І., Вдовиченко Ю. В., Джус П. П., ДєдоваЛ. О. Аналіз якості охолодженої та замороженої яловичини. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 47–55. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.05
 34. Полупан Ю. П., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В., Полупан Н. Л. Вплив року і сезону на молочну продуктивність корів. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 71–90. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.08
 35. Полупан Ю. П., Мельник Ю. Ф., Бірюкова О. Д., Прийма С. В., Мітіогло Л. В. Ріст, відтворювальна здатність і продуктивність корів різних порід, методів підбору і походження за батьком. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 91-119. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.09
 36. Полупан Ю. П., Безрутченко І. М. Співвідносна мінливість вітчизняної та зарубіжної оцінки племінної цінності бугаїв. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 56-68. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.06
 37. Прийма С. В. Визначення племінної цінності та препотентності бугаїв молочних порід. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 120-135. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.10
 38. Прийма С. В. Племінна цінність і препотентність бугаїв молочних порід. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 38-41. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 39. Почукалін А. Є. Стан тваринництва України: моніторинг за 2021 рік. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 69-83. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.07
 40. Почукалін А. Є., Прийма С. В. Селекційне надбання молочного скотарства України – українська білоголова порода. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 179-200. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.17
 41. Рак Р. В. Забійні якості бугайців різного віку поліської м'ясної породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 41-44. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 42. Рєзникова Н. Л. Поліська порода великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 191-198. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.18
 43. Рєзникова Н. Л. Зниклі породи сільськогосподарських тварин України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 64. С. 201-219. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.64.18
 44. Рубаненко Н. М. Сучасний стан розвитку козівництва в Європейських країнах. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. В. Вдовиченка. Чубинське, 2022. С. 44-47. URL: http://iabg.org.ua/images/vitannia/tezy_2022.pdf
 45. Федорович Є. І., Муженко А. В., Слюсар М. В. Ваговий ріст та збереженість поголів’я раків різних видів залежно від щільності їх посадки. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 136-141. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.11
 46. Черняк Н. Г., Гончарук О. П., Черняк Н. С. Вплив бугаїв-плідників на ознаки екстер′єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи у ДП ДГ«Шевченківське». Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 148-152. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.13
 47. Черняк Н. С., Черняк Н. Г., Гончарук О. П. Лінійна оцінка корів-первісток української чорно-рябої молочної породи у племзаводі "Шевченківське". Endless Light in Science : международный научно-практический журнал. № 7(1). Алматы, Казахстан. С. 4-7. 
 48. Шарапа Г. С., Бойко О. В., Демчук С. Ю. Репродуктивна здатність і продуктивність корів за три лактації залежно від віку запліднення телиць. Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 185-190. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.17
 49. Щербак О. В., Ковтун С. І. Наукова діяльність кандидата сільськогосподарських наук Петра Анатолійовича Троцького (до 55-річчя від дня народження). Розведення і генетика тварин. Київ, 2022. Вип. 63. С. 169-184. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.63.16

2021 рік

 

Монографії

1. Дзіцюк В. В., Типило Х. Т., Гузєватий О. Є. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія. Київ : Аграрна наука, 2021. 128 с.

Наукові збірники

1.   Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). Київ, 2021.  Вип. 61. 237 с.

 Біобібліографічні покажчики

1. Професор ПОДОБА Борис Євгенович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1964–2020 рр. / уклад. : В. І. Фасоля, Л. І. Остаповець, Н. М. Кузебна ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; наук. ред. Ю. П. Полупан ; авт. вступ. ст. М. В. Гладій. 3-тє вид., допов. Київ : Люксар, 2021. 106 с.

Матеріали конференцій

1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. молодих вчен. і асп. з міжнар. участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. 36 с.

 Рекомендації

1. Сидоренко О. В., Войтенко С. Л., Полупан Ю. П., Вишневський Л. В., Порхун М. Г., Прийма С. В., Ільницька Т. Є. Оцінка господарськи корисних ознак великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід : рекомендації / заг. ред. С. Л. Войтенко. Полтава : ПП"Астрая", 2021. 26 с.

Статті в наукових журналах та збірниках

1.  Chepiha A. M., Kostenko S. O., Doroshenko M. S., Konoval О. M., Lu L., Sydorenko O. V., Svyrydenko N. P., Dzhus P. P., Drahulian M. V. Assessment Ukrainian breeds ducks genetic diversity by microsatellite loci. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11 (6). Р. 105–112. URL: https://www.ujecology.com/articles/assessment-ukrainian-breeds-ducks-genetic-diversity-by-microsatellite-loci-83164.html

2.  Dzhus P., Sydorenko, O., Bindan, C. H. E. N., & Liumeng, L. I. Analysis of morphometric parameters duck eggs of local breed shaoxing. Agrofor international journal. 2021. V. 6 (1). P. 1418. URL: http://agrofor.ues.rs.ba/data/20210218-02_dzhus_et_al.pdf

3.Dzitsiuk V.V.,Typylo H.T., MitiohloI.D. Polymorphism of nucleolar organizer regions in different Ukrainian cattle breeds. Agricultural Science and Practice. 2021. Vol. 8. № 1. Р. 2936. URL: https://www.agrisp.com/pdf/2021_01_03.pdf

4. Dzitsiuk V., Typylo Kh. The role of chromosomal variability in the formation of the genetic structure of farm animals. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 31. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

5. Fedorovych V., Mazur N., Fedorovych Ye., Fyl S. Influence of genetic factors on productive longevity of dairy cattle. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 33. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

6. Fedorovych Ye., Fedorovych V., Mazur N., Orikhivskyi Т. Economically useful features of cows of different production types of Simmental breed. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 34–35. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 7. Fedorovych Ye., Muzhenko A., Slusar N. Peculiarities of the molting process in crawfish of different species. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 36. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 8. Hladii M., Polupan Yu., Kovtun S., Borodai I. Genesis of conceptual principles of preservation and rational use of farm animals. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 47. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

9. Кrugliak А. P., Кrugliak Т. О. Features of breeding value inheritance sires of holstein breed. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 64–72. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.08

 10. Kuziv M., Kuziv N., Fedorovych V. Development of dairy productivity of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on different factors. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 67. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 11. Lyuta I., Kovtun S., Cherbak О., Peredrii N., Lyzohub O. Results of research on group formation donor cows and embryos transplantation. Zhivotnovadni nauki (Bulgarian Journal of Animal Husbandry). 2021. Vol. 58. № 1. Р. 49–55. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Results%20of%20research%20on%20group%20formation%20donor%20cows% 20and%20embryos%20transplantation%20(2).pdf

12. Makovska N., Biriukova O., Melnik Yu., Lesniak Yu. Regularities of correlation variability of non-specific resistance and growth intensity of calves. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine).  Р. 72. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

13. Mokhnachova N. B. Genotyping ofUkrainianwater buffaloes according β-CN (A2-MILK), CSN3 AND βlg GENES". Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2021. Т. 59. № 3. C. 361–365. URL: https://vestiagr.belnauka.by/jour

14. Mokhnachova N. B. Analysis of beta-casein gene (CSN2) in populations of gray Ukrainian breed of cattle. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2021. № 24 (1). С. 112121. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/analysis-of-beta-casein-gene-csn2-in-populations-of-gray-ukrainian-breed-of-cattle.pdf

15. Petko M., Fedorovych V. Selection features of Carpathian breed bees. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 90. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

 16. Rieznykova N. L., Slyvka I. M. Peculiarities of cheese manufactured from brown carpathian cattle milk. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 216–225. URL: DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.25

 17. Shcherbak O., Sidashova S., Popova I., Kovtun S. Analysis of the development of high-quality corpus luteum of the ovaries in recipient heifer. Journal of Animal Science. 2021. Vol. 99, Iss. Supplement 3. Р. 228. https://doi.org/10.1093/jas/skab235.416.

 18. Shcherbak O. V., Lyzohub O. Yu., Kovtun S. I. Interaction of ultra fine silica and cryopreserved rams sperm. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2021 : аbstract Book of participants of the International research and practice conference, 25–28 August 2021, Lviv. Edited by Dr. Olena Fesenko. Kyiv : LLC «Computer-publishing, information center», 2021. Р. 527–528.

 19. Sidashova S., Shcherbak O., Kovtun S., Stahovskyy V., Stryzhak T. P.66 Formation of a cryobank of high producing cows’ embryos in the conditions of the industrial dairy complex. CRYO 2021. The 58-th Annual meeting of the society for CRYOBIOLOGY : Abstracts July 20-23, 2021. P. 116. URL: https://secureservercdn.net/192.169.223.13/k4v.824.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/07/CRYO2021_Abstracts.pdf

20. StarodubL. Features of the karyotype of the Ukrainian aboriginal Hutsul breed of horses. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2021. Т. 59. №2. C. 215–219.  https://doi.org/10.29235/1817-7204-2021-59-2-215-219

 21. Suprovych T., Suprovych M., Biriukova O. Genetic profiles of Ukrainian breeds of cattle by the BoLA-DRB3 gene. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 112. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

22. Suprovych T. M., Suprovych M. P., Mokhnachova N. B., Biriukova O. D. Genetic variability and biodiversity of Ukrainian Gray cattle by the BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021. Vol. 12(1). P. 33–41. DOI: https://doi.org/10.15421/022106

23. Sydorenko O., Voitenko S., Dzhus P. Population-genetic monitoring in the cattle biodiversity conservation system in situ. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 116. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

24. Typylo Kh., Mitioglo I., Dzitsiuk V. The Robertsonian translocation and its impact on cattle reproductivity. Wiadomosci Zootechniczne. R.LIX. 2021. Vol. 1-2. P. 12–20. URL: https://wz.izoo.krakow.pl/files/WZ_2021_1-2_art02.pdf

25. Voitenko S. Selection factors of improving Ayrshire cattle breed productivity. The Animal Biology. 2021. Vol. 23. No. 3. Abstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGRO BIO PERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). Р. 122. URL: http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2021/AB_2021_23_3.pdf

26. Бойко Е. В., Шарапа Г. С., Демчук С. Е. Показатели спермопродуктивности быков-производителей мясных пород. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 256–261. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

27. Войтенко С. Л., Сидоренко Е. В., Полупан Н. Л. Методы усовершен-ствования молочного скота аборигенных пород Украины. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. Горки : БГСХА, 2021. Вып. 24, ч. 2. С. 154–163.

 28. Войтенко С., Сидоренко О. Збереження генофонду та підвищення продуктивності худоби білоголової української породи. Вісник аграрної науки. 2021. № 2. С. 41–51. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_02_06.pdf

29. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Білоголова українська порода за чистопородного розведення та схрещування. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2021. Вип. 1 (44). С. 55–62. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.8

 30.Гладій М. В., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. Професор І. В. Смирнов (1911–1993) – організатор системи вищої фахової освіти та дослідної справи, фундатор теорії і методології репродуктивної біотехнології у тваринництві України. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 5–16. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.01

 31. Гурський В. Г. Інкубаційні якості яєць та продуктивні показники бройлерів різних кросів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 4-5. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

32. Дєдова Л. О. Динаміка живої маси телиць симентальської м’ясної породи, що створюється. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народж. д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Ін-т тваринництва НААН.  Харків, 2021.  С. 48–49.

33. Дєдова Л. О., Бащенко М. І., Вдовиченко Ю. В. Ріст та розвиток телиць створюваної симентальської м’ясної породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 49–56. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.06

 34. Джус П. П. Діджиталізація у м’ясному скотарстві як елемент забезпечення достовірності індивідуального обліку тварин. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 5-6. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

35. Джус П. П., Дєдова Л. О., Єжик Т. В., Вергелес О. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. Аналіз генеалогічних ліній у стаді великої рогатої худоби абердин-ангуської породи у ДСП «Головний селекційний центр України». Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 57–63. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.07

36. Джус П. П., Сидоренко О. В., Ільницька Т. Є. Функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин України. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народж. д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 48–49.

37. Дзіцюк В. В., Мітіогло І. Д., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Молочна продуктивність корів-первісток з різними генотипами за геном гормону росту. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 119–125. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.13

 38. Желізняк І. М. Обумовленість селекційних ознак великої рогатої худоби технологією виробництва продукції. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 6-8. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

39. Ильницкая Т. Е., Ткачук В. П., Джус П. П. Прогнозирование спортивной работоспособности по линейным признакам экстерьера, движений, прыжка и темперамента спортивных лошадей. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 295–299. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

40. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С., Лещенко Н. М. Аборигенний поліський кінь. Актуальність відновлення популяції. АгроТерра. 2021. № 1(10). С. 61–64. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Агротера%202021_compressed.pdf

41. Коваленко Г. С., Бирюкова О. Д., Гольоса Г. О., Гладий М. В. Критерии оценки коров-матерей быков в селекционных программах разных стран. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 337–343. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

42. Ковтун С. І. Досвід і перспективи використання ембріотрансплантації в Україні. АгроТерра. 2021. № 1 (10). С. 64–66. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Агротера%202021_compressed.pdf

43. Король П. В., Коновал О. М., Lizhi Lu, Xingchen Bu, Xuetao Huang, Liumeng Li. Створення трансгенних химер качок за допомогою системи редагування геному crispr/cas9 методом мікроін'єкції.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 8-9. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 44. Коскіна Ю. О., Шеховцова Я. С., Троцький П. А. Порівняльний аналіз морфологічного стану одержаних in vivo ембріонів від корів-донорів різних порід. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 162–169. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.18

45. Кругляк А. П., Кругляк Т. О. Видатний вчений – біолог світового рівня : до 110-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора колишньої Української сільськогосподарської академії Ігоря Васильовича Смирнова. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.02

46. Кругляк А. П., Кругляк Т. А. Характер и формы наследования племенной ценности быков голштинской породы. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie – 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 370–376. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 47. Кузив М. И., Кузив Н. М., Федорович В. В. Зависимость молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы от их воспроизводительной способности. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie – 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 377–384. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 48. Кулакова М. Б. Надійність геномного прогнозу племінної цінності бугаїв голштинської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 9–11. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

49. Лизогуб О. Ю. Дослідження рівня фрагментації ДНК кріоконсервованих еякульованих сперматозоїдів кнурів. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 13-14. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

50. Лизогуб О. Ю. Оцінка життєздатності сперматозоїдів кнурів. Холод і біології та медицині – 2021 : матеріали 45-тої щорічної конференції молодих вчених / Ін-т проблем кріобіології та кріомедицини НАН. Харків, 2021. С. 23. URL: https://drive.google.com/file/d/1yh5J-wr02xj963WKVe3WZmcZiLzHvEBc/view

51. Магеровська О. М. Підбір та оцінка issr-маркерів для аналізу окремих популяцій великої рогатої худоби. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 137–145. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.15

52. Магеровська О. М. Використання міжмікросателітних маркерів для оцінки поліморфізму окремих популяцій великої рогатої худоби. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 16–17. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

53. Мельник А. В. Інкубаційні якості яєць гусей італійської білої породи та оброшинської сірої породної групи.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 17-18. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 54. Мельник В. В. Екстер’єрні особливості кіз місцевої селекції та їх  помісних дочок, одержаних від схрещування з цапами альпійської породи.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 18-19. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 55. Митиогло И. Д. Молочная продуктивность коров с разными генотипами по гену бета-лактоглобулина. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 426–430. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 56. Мітіогло І. Д. Молочна продуктивність корів-первісток з різними  генотипами за геном гормону росту.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 20-21. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 57.Мітіогло І. Д. Робертсонівська транслокація хромосом 1/29 у великої рогатої худоби. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Ін-т тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 77-79.

 58.Мітіогло І. Д., Дзіцюк В. В., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Генетична структура корів української червоно-рябої молочної породи за комплексом генотипів GH, CSN3 та BLG. Вісник аграрної науки. 2021. № 4. С. 51–58. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_04_07.pdf

59. Мохначева Н. Б. Анализ полиморфизма гена бета-казеина (CSN2) у аборигенных пород крупного рогатого скота Украины и буйволов (Bubalus bubalis). Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 431–437. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 60. Мохначова Н. Б. Поліморфізм генів TG та GH у водяних буйволів (bubalus bubalis). Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 79-81.

 61.Мохначова Н. Б. Поліморфізм генів Lep та Mstn у водяних буйволів (Bubalus bubalis). Актуальні проблеми сучасного тваринництва : з нагоди 90-річчя з дня заснування Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства та 150-річчя від дня народження академіка М.Ф.Іванова : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 27-28.10.2021, м. Асканія-Нова. С. 53-55. DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-53-55 

62.Муженко А. В. Дослідження відтворювальної здатності та інкубаційного періоду розвитку ікри самок австралійського червоноклешневого рака. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 21-22. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 63. Осипчук А. М. Позакореневе живлення сої Проблеми аграрного виробництва на сучасному етапі і шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. ювілейним датам від дня народження видатних вчених рослинників: 130-річчю від дня народж. д-ра біол. наук, проф. Льва Миколайовича Делоне; 120-річчю від дня народж. канд. с.-г. наук Софії Михайлівни Фріденталь (1-2 липня 2021 р.) / Ін-т рослинництва імені В.Я. Юр‘єва НААН. Харків, 2021. С. 83–86. URL: https://yuriev.com.ua/assets/files/konferencii/tezi-dopovidej-2021.pdf

64.Осипчук А. Н. Соя – стратегическая культура современного земледелия. Endless Light in Science. 2021 : НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ : сб. материалов науч.-практ. конф. с междунар. участием (25-26 января 2021 г.). Алматы : Казахстан. С. 5057.

65. Пасічняк Я. Я. Проблеми та перспективи розвитку галузі козівництва в Україні.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 23–25. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

66.  Пендюк А. Р. Молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 25-26. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

67. Петько М. С. Екстер’єрні особливості робочих бджіл різних селекційних кросів карпатської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 26-28. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 68. Полупан Ю. П., Бірюкова О. Д. Борис Євгенович Подоба – визнаний авторитет у генетиці сільськогосподарських тварин. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 25–26. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.03

69. Полупан Ю. П., Ставецька Р. В., Сіряк В. А. Вплив генетичних чинників на тривалість та ефективність довічного використання молочних корів. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 90–106. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.11

70. Полупан Ю. П. Переднє слово. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХІХ Всеукраїнської наук. конф. молодих учених і аспірантів з міжнар. участю. Чубинське, 2021. С. 3. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 71. Полупан Ю. П., Прыйма С. В., Мельник Ю. Ф., Олешко В. П. Особенности роста молодняка джерсейской породы и её помесей. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 456–463. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

 72. Почукалин А. Е., Прыйма С. В. Селекционные индексы племенных быков в генеалогической структуре молочных пород Украины. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 470–473. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

73. Почукалин А. Е., Прыйма С. В., Кулакова М. Б., Ризун О. В. Современное состояние родственных групп красных пород скота молочного направления в Украине. Научное обеспечение животноводства Сибири : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Красноярск 13-14 мая 2021. С. 260264. URL: http://niizh.krasn.ru/wp-content/uploads/2021/06/Сборник-материалов-конференции-КрасНИИЖ-13-14-мая-2021-г..pdf

 74. Почукалин А. Е., Прыйма С. В., Ризун О. В. Уровень основных селекционных признаков активной популяции украинского красного молочного скота. Научное обеспечение животноводства Сибири : материалы V междунар. науч.-практ. конф., Красноярск  13-14 мая 2021. С. 265267. URL: http://niizh.krasn.ru/wp-content/uploads/2021/06/Сборник-материалов-конференции-КрасНИИЖ-13-14-мая-2021-г..pdf

 75.  Почукалін А. Є., Прийма С. В. Елемент селекції – державні книги племінних тварин в Україні за період 2002–2010 роки. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 107–118. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.12

 76. Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Параметри основних ознак продуктивності у заводських типах вітчизняних порід худоби України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2021. Вип. 2 (45). С. 127–133. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.19

77. Рак В. І.  Стан скотарства в Україні. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 28-30. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

78. Рик Т. M. Ендогенні ретровіруси PERV А / С у геномах свиней українських порід. Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві : матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненко Андрія Оксентійовича (м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.) / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. С. 96–98.

79. Сидоренко Е. В., Войтенко С. Л. Продуктивность коров в зависимости от коэффициента инбридинга быков украинской черно-пестрой молочной породы, отцов потомства. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 498–502. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

80. Сиряк В. А., Полупан Ю. П., Ставецкая Р. В. Продолжительность и эффективность использования молочных коров в зависимости от интенсивности их роста. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 503–512. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

81. Стародуб Л. Ф., Рєзникова Н. Л., Височанський Й. С. Каріотипова мінливість корів бурої карпатської породи. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 226–231. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.26

82.Темех Н. Ю. Каріотипова мінливість корів української чорно-рябої молочної породи у різні періоди відтворення.Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 30-31. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf

 83.  Троцкий П. А., Щербак О. В., Ковтун С. И. Оптимизация наноматериалом среды культивирования in vitro ооцитов коров. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 543–547. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

84. Троцький П. А., Щербак О. В., Ковтун С. І. Застосування наноматеріалу для культивування in vitro ембріонів великої рогатої худоби. Фактори експериментальної еволюції організмів. Київ : Логос, 2021. Т. 28. С. 112–116. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v28.1385

85.  Федорович Е. И., Федорович В. В., Мазур Н. П., Боднар П. В., Филь С. И. Формирование молочной продуктивности коров в зависимости от условной доли влияния голштинов. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 776–780. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

86.  Хвостик В. П. Спадковий тягар у м'ясо-яєчних курей різного походження. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 155–161. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.17

87.  Цупер-Король В., Джус П. Основи ефективності виробництва племінних генетичних ресурсів волинської м’ясної породи. ЗбірникнауковихпрацьΛΌГOΣ. 2021. Вип. 1 : International Scientific and Practical Conference “Scientific Practice: Classical Research Method, Boston, USA, 26 лютого 2021 року. С. 154–156. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.47.

 88. Шарапа Г. С., Демчук С. Ю., Бойко О. В. Відтворювальна здатність і продуктивність корів залежно від віку запліднення телиць. Розведення і генетика тварин. Київ, 2021. Вип. 61. С. 207–215. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.61.24

 89.  Шарапа Г. С., Демчук С. Ю., Бойко О. В. Молочна продуктивність та репродуктивна функція корів залежно від віку першого осіменіння. АгроТерра. 2021. № 1 (10). С. 73–81. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/Агротера%202021_compressed.pdf

90. Шарапа Г. С., Демчук С. Е., Бойко Е. В. Воспроизводительная способность и продуктивность коров в зависимости от возраста осеменения телок. Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective” : сonferința științifico-practică cu participare internațională dedicată celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului (30 septembrie - 01 octombrie). Maximovca, 2021. Р. 584–590. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/_Volum%20lucrări%20Conferinta_%2065_ISPZMV-1.pdf_%20(1).pdf

91.  Шельов А., Копилов К., Крамаренко С., Крамаренко О. Алельний поліморфізм мікросателітних локусів днк трьох порід Виду canis familiaris. Аграрний вісник Причорномор'я. 2021. Вип. 98. С. 18–25. DOI: 10.37000/abbsl.2021.98.04

92.Юрковська С. П. Особливості селекційно-племінної роботи в умовах ТОВ «АФ «Соняшник».Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2021. С. 31-32. URL: file:///C:/Users/Ya.UsER/Downloads/tezy_%202021.pdf