Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України

Профіль ради: 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», 03.00.15 «Генетика»

Розглянуто експертною радою 15.09.2022 р.

Рекомендація експертної ради: утворити спеціалізовану вчену раду Д 27.355.01

Наказ Міністерства освіти і науки України № 894 10.10.2022 р.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva10102022

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 27.355.01

Голова ради:

1.  Вдовиченко Юрій Васильович, д.с.-г. н., с.н.с., в.о. директора, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність 06.02.01.

Заступник голови:

2.  Ковтун Світлана Іванівна, д.с.-г. н., професор, перший зас­ту­пник дирек­то­ра з наукової роботи, Інститут роз­ве­дення і ге­нетики тварин імені М.В.Зубця НААН,  спеціальність 03.00.15.

Вчений секретар:

3. Бірюкова Ольга Дмитрівна, д. с.-г. н., с.н.с., завідувачка відділу, Інститут роз­ве­дення і ге­нетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність 06.02.01.

Члени ради:

4. Войтенко Світлана Леонідівна, д.с.-г.н., професор, завідувачка відділу, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН,  спеціальність 06.02.01;

5. Гладій  Михайло Васильович, д.е.н., професор, перший віце-президент, Національна академія аграрних наук України,  спеціальність 06.02.01;

6. Дзіцюк Валентина Валентинівна, д. с.-г. н., с.н.с. завідувачка відділу, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність  03.00.15;

7.  Димань Тетяна Миколаївна, д. с.-г. н., професор, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, Білоцерківський націона­льний аграр­ний універ­си­тет Міністерс­тва освіти і науки України,   спеціальність 03.00.15;

8. Копилов Кирило Вячеславович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут роз­ведення і ге­нетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність 03.00.15;

9.  Ладика Володимир Іванович, д.с.-г. н., професор, ректор, Сумський наці­о­нальний аграр­ний уні­вер­ситет, спеціальність 03.00.15;

10. Мельник Юрій Федорович, д.с.-г.н.,  перший заступник голови правління, ПАТ «Миронів­ський хлібо­продукт», спеціальність 06.02.01;

11. Полупан Юрій Павлович, д.с.-г. н.,  професор, головний науковий співробітник, Інститут розве-дення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність 06.02.01;

12. Шельов Андрій Володимирович, д.с.-г.н., головний науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність 03.00.15.