14 квітня 2022 року, на сайті КМУ  опубліковано розпорядження від 23 лютого 2022 року №286-р «Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки».

 Цей документ, орієнтований на період входження України до Європейського Союзу, вбачає цілі та завдання  для відбудови та продовження реформування системи вищої освіти в післявоєнний період. Виконання завдань, визначених Стратегією, дозволить зменшити деструктивні наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням російської федерації на територію незалежної України. Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на вказаний період  визначено сильні та слабкі сторони національної системи вищої освіти, можливості подальшого розвитку та загрози зовнішнього середовища. На основі здійсненого SWOT-аналізу розроблено сценарії розвитку вищої освіти в Україні (песимістичний, реалістичний і оптимістичний).

 Документ передбачає реалізацію 5-ти стратегічних цілей:

 1. Ефективність управління в системі вищої освіти.

 Передбачено:

 • збільшення бюджетного фінансування та удосконалення формули розподілу за результатами діяльності;
 • розширення бюджетного кредитування здобуття вищої освіти та освіти дорослих;
 • модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів.
 1. Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Для досягнення цілі передбачено:
 • розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання, адресного розміщення та проведення конкурсу;
 • сприяння проведенню закладами вищої освіти досліджень і консалтингу для бізнесу;
 • створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;
 • запровадження ефективних механізмів виявлення порушень академічної доброчесності та процедур притягнення до академічної відповідальності.
 1. Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних груп населення. Для досягнення стратегічної цілі та відповідних операційних цілей передбачено виконання таких завдань:
 • підтримка національної та міжнародної академічної мобільності студентів, а також направлення на навчання до іноземних університетів;
 • надання особливої підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій, незахищеним і вразливим групам населення;
 • створення особливих умов для вступників із видатними досягненнями;
 • сприяння використанню інноваційних технологій і новітніх засобів навчання в освітньому процесі, розвиток дослідницьких інфраструктур.
 1. Інтернаціоналізація вищої освіти України. Передбачено забезпечити:
 • гармонізацію структури вищої освіти відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти;
 • розвиток національної системи кваліфікацій;
 • спрощення процедур визнання іноземних освітніх кваліфікацій;
 • трансформацію освіти в секторі безпеки та оборони відповідно до доктринальних підходів і принципів НАТО.
 1. Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри. Для досягнення передбачено виконання таких завдань:
 • дотримання підходів до студентоцентрованого навчання в організації освітнього процесу;
 • розширення перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних і подвійних програм, дуальної та інших форм здобуття освіти;
 • розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту та студентських змагань;
 • розвиток програм управлінської підготовки керівного складу та перспективних лідерів закладів вищої освіти (кадровий резерв), тренінгів на підтримку реформ;
 • проведення комунікаційних кампаній для підтримки реформ у системі вищої освіти тощо.

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.