2023 рік

Монографії

 1. Animal feedinq and nutrition / Marshall H. Jurgens. 1993. 580 с.
 2. Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe - achievements and dilemmas = Ochrona zasobów genetycznych zwierząt w Europie i w Polsce - osiagniecia i dylematy : international scientific conference : book of abstracts, 31.05-02.06.2007 / Instytut Zootechniki. 210 с.
 3. Humane Livestock Handling: Understanding livestock behavior and building facilities for healthier animals : temple grandin with Mark Deesing / Temple Grandin, 2008. 228 с.
 4. IZ PIB-INRA Normy żywienia przeżuwaczy: wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy / red. : Juliusz Strzetelski. 234 с.
 5. Polskie rasy zachowawcze : Atlas zwierzat gospodarskich objetych programem ochrony w Polsce / red. : J. Krupinski. 120 с.
 6. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія. 216 с.
 7. Антоняк Г. Л., Влізло В. В. Біохімічна та геохімічна роль йоду : монографія. 392 с.
 8. Бджільництво України : монографія / В. О. Постоєнко, Г. Л.Боднарчук, С. І. Бугера та ін. ; за заг. ред. В. О. Постоєнка, 2021. 464 с.
 9. Бугера С. І. Правове регулювання галузі бджільництва України : монографія. 168 с.
 10. Вакуленко И. С. Кролиководство : монография. 282 с.
 11. Вівчарство Карпатського регіону / Г. М. Седіло, С. О.Вовк, В. В. Гавриляк, М. А. Петришин, В. В. Каплінський, М. М. Хомик. 192 с.
 12. Вівчарство України / Ю. В. Вдовиченко, В. М. Іовенко, П.І. Польська та ін. ; ред. В. М. Іовенко. 488 с.
 13. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини : монографія. 2012. 350 с.
 14. Генетичні ресурси вітчизняних порід сільськогосподарських тварин : монографія / В. І. Ладика, О. М. Жукорський, І. І. Грициняк, В. С. Козир, О.О. Катеринич, О. М. Церенюк, Л. М. Хмельничий, Н. Л. Рєзникова. Одеса : Олді+, 2023. 336 с.
 15. Генофонди тварин асканійської селекції : монографія / В. І.Вороненко, П. І. Польська, Н. А. Кудрик, І. В. Лобачова, О. І. Дудка, П. Г. Жарук, К. В. Заруба, В. М. Іовенко, Ю. В. Вдовиченко, А. В. Писаренко, Н. М. Фурса, М. І. Буюклу ; за ред. В. М. Іовенка. 346 с.
 16. Гришина Л. П., Волощук В. М., Акнєвський Ю. П. Методологія створення спеціалізованого типу свиней. 233 с.
 17. Екологічна безпека агропромислового виробництва / ред. : О.І. Фурдичко та ін. 2013. 416 с.
 18. Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області / О. П. Бригас, А. С. Бордюжа, В. П. Бородай та ін. ; ред. О.І. Фурдичко. 2015. 736 с.
 19. Євтушевський М. Н. Мисливські тварини України на волі та в вольєрах : монографія. 376 с.
 20. Жукорський О. М. Погодно-кліматичні та технологічні чинники утримання м'ясної худоби : монографія. 164 с.
 21. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : монографія. 2011. 390 с.
 22. Іонов І. А. Бойчук Ю. Д., Зуб О. В. Тваринництво на вашому подвір'ї. 352 с.
 23. Історія та сучасність Національного університету біоресурсів і природокористування / С. М. Ніколаєнко, С. О. Білан, Л. П. Лановюк та ін. ; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка. 2015. 140 с.
 24. К признанию – тернистый путь : Биографические штрихи, высказывания и фотоиллюстрации к портрету ученого-свинолога, организатора аграрной науки, академика Валентина Павловича Рыбалко / сост. : В. Н. Самородов, А. А. Гетя, В. М. Нагаевич, В. И. Герасимов ; науч. ред. В. Ф. Коваленко. 2011. 115 с.
 25. Кириленко І. Г. Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія. 2014. 464 с.
 26. Ковалів О. І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма. 2016. 416 с.
 27. Козырь В. С. Биологические особенности продуктов животноводства. 288 с.
 28. Крамаренко О. С. Оцінювання генетичної структури та прогнозування продуктивності тварин південної м'ясної породи за ДНК-маркерами : монографія. 2017. 166 с.
 29. Курило Л. І. Інтелектуальний капітал в аграрній сфері економіки : монографія. 322 с.
 30. Метан і парниковий ефект атмосфери (екологічні, біохімічні та мікробіологічні аспекти) / Л. І. Сологуб, Г. Л. Антоняк, Г. О. Богданов, В. В. Влізло, В. Г. Янович ; за ред. Г. О. Богданова. 276 с.
 31. Михальченко С. А. Формування м'ясної продуктивності бичків молочних і комбінованих порід в онтогенезі. 192 с.
 32. Модернізація державної політики розвитку аграрної сфери України: виклики, шляхи вирішення : монографія / Я. М. Гадзало, М. В. Гладій, П. Т. Саблук, Ю. Я. Лузан. 2020. 380 с.
 33. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України : в 2-х т. Т. 1. Екологічна безпека агропромислового виробництва / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекол. і природокористування. 2013. 702 с.
 34. Науково-організаційні підходи щодо підвищення ефективності профілактичних заходів за африканської чуми свиней в Україні / М. В. Гладій, В. О. Бусол, М. С. Мандрига, Б. Т. Стегній, С. А. Ничик, С. П. Долецький, С. С. Мандрига, В. В. Уманська, Є. П. Мінцюк : за ред. М. В. Гладія. 2019. 104 с.
 35. Науково-практичні основи нормованої годівлі овець та кормовиробництва : монографія / М. М. Свістула, Д. В. Єфремов, С. В. Горб, О. Д. Гратило, Л. І. Петричук, П. М. Кубатко, С. М. Сидоров ; за ред. В. М. Іовенка. 2022. 300 с.
 36. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби / Г. О. Богданов, В. М. Кандиба, І. І. Ібатуллін та ін. ; ред. : Г. О. Богданов, В. М. Кандиба. 2011. 292 с.
 37. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп. / Нац. наук. центр "Інститут аграрної економіки". 2011. 344 с.
 38. Оцінка, прогнозування та вриробництво якісної продукції свинарства : монографія / В. М. Волощук, О. М. Жукорський, І. Б. Баньковська, С. О. Семенов. 2020. 172 с.
 39. Продуктивне довголіття молочної худоби в Україні : монографія / Є. І. Федорович, Н. П. Мазур, В. В. Федорович, В. В. Шуплик, П. В. Боднар ; за ред. Є. І. Федорович, В. В. Федорович. 2020. 240 с.
 40. Расщупкін О. І., Трубчанінов С. В. Кам'янець на Поділлі. 112 с.
 41. Розвиток м'ясопродуктового підкомплексу України : монографія / М. В. Гладій, А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна та ін. ; за ред. М. В. Гладія. 2012. 354 с.
 42. Свинарство / В. М. Волощук, В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, О. І. Костенко, В. О. Іванов, Л. О. Іванова, Л. І. Подобєд, В. М. Нагаєвич, І. М. Ксьонз, В. В. Замикула, А. М. Шостя, К. Ф. Почерняєв, П. А. Ващенко, І. Б. Баньковська, М. Г. Повод, О. Ф. Сагло. 2014. 592 с.
 43. Селекційно-технологічний центр свинарства : До 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і агропромисловго виробництва НААН України / В. М. Волощук, О. М. Жукорський, В. П. Рибалко та ін. ; за наук. ред. В. М. Волощука. 2020. 228 с.
 44. Село на нашій Полтавщині / упор. В. Степенко. 1997. 112 с.
 45. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави : монографія. 2019. 388 с.
 46. Сільське господарство України та його державне регулювання в контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ-ХХІ ст. (історичний нарис) : монографія / М. В. Присяжнюк, В. А. Вергунов, Г. О. Глазунов, О. С. Грамотенко ; ред. М. В. Присяжнюк. 2013. 240 с.
 47. Сільськогосподарська мікробіологія. Здобутки і перспективи / за наук. ред. В. В. Волкогона і А. М. Москаленка. 2021. 424 с.
 48. Сіра українська худоба: минуле, сучасне, майбутнє : монографія, 2-ге вид., допов. / В. С. Козир , О. В. Денисюк, Г. Г. Дімчя, О. М. Жукорський, В. І. Ладика, А. Н. Майстренко, В. І. Халак, П. Т. Чегорка ; за заг. ред. В. С. Козиря. 2023. 396 с.
 49. Сучасний світовий досвід міжпородного схрещування у молочному скотарстві та його використання в Україні / М. І. Бащенко, М. М. Кваша, О. М. Жукорський та ін. ; за ред. М. І. Бащенка. 2017. 48 с.
 50. Сучасні селекційно-генетичні та технологічні аспекти інтенсифікації свинарства в степовій зоні України / В. С. Козир, В. І. Халак, В. Ф. Зельдін, А. Н. Майстренко. 2021. 190 с.
 51. Теоретичні основи формування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби в онтогенезі і обгрунтування породних технологій інтенсивного виробництва яловичини в Україні : монографія / М. В. Зубець, Г. О. Богданов, В. М. Кандиба, В. О. Головко, С. А. Михальченко, В. С. Лінник. 388 с.
 52. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби : монографія / Г. О. Богданов, В. М. Кандиба, І. І. Ібатуллін та ін. ; ред. В. М. Кандиба, І. І. Ібатуллін, В. І. Костенко. 860 с.
 53. Третяк А. М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія. 520 с.
 54. Українська верхова порода / Д. А. Волков, І. В. Ткачова, О. М. Латка, В. В. Кунець, В. О. Пересада, О. О. Корнієнко, С. В. Лютих, К. В. Гданська, В. І. Россоха, Т. М. Ковальова, Г. М. Тур ; за ред. І. В. Ткачової. 218 с.
 55. Устич В. І., Щербак В. І., Мрук А. І. Біорізноманіття річки Іршава (басейн р. Тиса) і стратегія відновлення її раритетної іхтіофауни : монографія. 272 с.
 56. Фурдичко О. І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України : монографія. 432 с.
 57. Фурдичко О. І. Агроекологія : монографія. 400 с.
 58. Харчування людини / Т. М. Димань, М. М. Барановський, М. С. Ківа та ін. ; за ред. Т. М. Димань. 302 с.
 59. Хром у живленні тварин : монографія / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло, Р. С. Федорук, Г. Л. Антоняк. 312 с.
 60. Швець В. Д. Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин : монографія. 248 с.
 61. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. 480 с.
 62. Юрчишин В. В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: історико-економічні нариси : монографія. 367 с.
 63. Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні : рестроспективні нариси у 3-х ч. ; рец. : М. Й. Малік, Д. Ф. Крисанов. 2013. 424 с.
 64. Янович В. Г., Салогуб Л. І. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин : монографія / В. Г. Янович. 384 с.

Підручники

 1. Виробництво екологічної безпеки продукції скотарства : підручник / А. М. Угнівенко, О. І. Колісник, Т. А. Антонюк, Д. К. Носевич, Н. В. Кос. 2022. 450 с.
 2. Войтенко С. Л. Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи : курс лекцій / Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН. 2023. 68 с.
 3. Заболотний Г. М., Захарченко В. І., Ступницький А. М. Ринкова трансформація економіки регіону : підручник. 2012. 536 с.
 4. Славов В. П. Зооекологія : підручник для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напрямку 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації / В. П. Славов, М. П. Високос. 2011. 480 с.

Навчальні посібники

 1. Аналіз біометричних даних у розведенні та селекції тварин : навчальний посібник / С. С. Крамаренко, С. І. Луговий, А. В. Лихач, О. С.Крамаренко. 2019. 211 с.
 2. Генетика : навчальний посібник / С. Л. Войтенко, К. В. Копилов, К. В. Копилова, О. М. Жукорський, В. І. Ладика, М. Л. Добрянська. 2-ге вид., доп. та перероб. Одеса : Олді+. 2023. 254 с.
 3. Костенко С. О., Стародуб Л. Ф. Генетика кількісних та якісних ознак тварин : навчальний посібник. Т. 1. Київ : РВВ НУБіП, 2023. 304 с.
 4. Куцан О. Т., Оробченко О. Л., Кочергін Ю. А. Токсико-біохімічна характеристика неорганічних елементів та застосування рентгенофлуоресцентного аналізу у ветеринарній медицині : навчальний посібник. 300 с.
 5. Основи органічного виробництва : навч. посіб. для студ. аграр. вищих навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації зі спец. "Агрономія" і "Організація і технологія ведення фермерського господарства" / П. О. Стецишин, В. В. Рекуненко, В. В. Пиндус, Ханс Рамзайер, С. І. Мельник, І. С. Кривенко, В. О. Краснянська, Т. Б. Білоцерківець, С. Д. Горбань, І. Є. Бойко, Д. П. Петренко, М. Ф. Пилипенко, М. В. Шумник. 528 с.
 6. Панченко П. П., Мельник Ю. Ф., Вергунов В. А. Аграрна історія України : навч. посіб. для студ. і викл. с.-г. закл. освіти І-ІV рівнів акредитації. 532 с.
 7. Петровська І. Р., Салига Ю. Т., Вудмаска І. В. Статистичні методи в біологічних дослідженнях : навч.-метод. посіб. 172 с.
 8. Система інтенсивного енерго- та ресурсозберігаючого ведення м'ясного скотарства в Поліссі України на базі волинської м'ясної породи : наук.-метод. посіб. / М. В. Зубець, Г. О. Богданов, В. П. Буркат та ін. 2005. 111 с.
 9. Система технологій та машин для виробництва молока і яловичини : довідник-посібник / М. В. Присяжнюк, А. А. Гетя, О. І. Григорович та ін. ; за ред. М. В. Присяжнюка, В. Ф. Петриченка. 2013. 336 с.
 10. Системи утримання тварин : навчальний посібник / М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко, В. М. Михальська, Л. В. Малюга, Д. А. Засєкін, В. В. Соломон, О. С. Яремчук. 424 с.
 11. Соціально-економічний розвиток села: організаційно-економічні засади : навчальний посібник / В. К. Терещенко, В. К. Збарський, В. А. Ткачук, А. Д. Остапчук, М. Л. Мостовий, А. О. Ярковий, О. А. Стратіпат, П. П. Лайко ; за ред. В. К. Терещенка. 2006. 424 с.
 12. Сучасні методи селекції у тваринництві : навчальний посібник з методів аналізу даних / С. Ю. Рубан, В. О. Даншин, Т. В. Литвиненко, О. О. Борщ, І. Д. Мітіогло, Т. В. Якубець, М. А. Матвєєв. 211 с.
 13. Технологія галузей тваринництва : навчальний посібник / Є. М. Сивак, З. Ф. Бриндзя, Ф. А. Ментух, О. М. Жукорський. 255 с.
 14. Хомич В. Т., Баль-Прилипко Л. В. Мікроструктурний аналіз м'яса і м'ясних продуктів : навчальний посібник. 114 с.

Довідкові видання

 1. Гороховська Н. Г. Агропромисловий комплекс України: сьогодення та майбутнє - 2010 : [стан і перспективи розвитку] : інформаційно-довідкове видання. Вип. 2. 2010. 304 с.
 2. Гороховська Н. Г. Агропромисловий комплекс України: сьогодення та майбутнє - 2012 : [стан і перспективи розвитку] : інформаційно-довідкове видання. Вип. 4. 2012. 212 с.
 3. Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. Київ : Поліграфкнига, 2001. Т. 23 : Нг - Ня / Ін-т енциклопед. дослідж. ; редкол. : Дзюба І.М. (співголова) [та ін.]. 2021. 832 с.
 4. Заповідні місця Миколаївщини : фотоальбом / заг. ред. О. М.Гаркуша. 2002 с.
 5. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін. ; за ред. В. В. Влізла. 2012. 764 с.
 6. Міненко М. А. Об'єднання фізичних і юридичних осіб: словник термінів : довідник. 2011. 124 с.
 7. Словник термінів, які використовуються у ветеринарній медицині при розробці та експертизі нормативних документів, здійсненні державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю за якістю ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок, засобів ветеринарної медицини та їх реєстрації в Україні / Держ. ком. вет. медицини України, Держ. наук. - досл. контрольний ін-т вет. препаратів та корм. добавок. 2009. 136 с.
 8. Словник-довідник з агроекології : словник / В. І. Бондарь, А. В.Вдовиченко, Р. Р. Возняк; за наук. ред.О. І. Фурдичка. 2007. 272 с.
 9. Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництва молочних ферм : довідник / І. А. Помітун, В. А. Марченко, О.Є. Адмін та ін. 2016. 374 с.
 10. Вергунов В. А. Національній академії аграрних наук України – 85: історія та перспективи. 2016. 48 с.

Наукові збірники

 1. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / Укр. акад. аграр. наук. Ін-т кормів ; редкол. : В. Ф. Петриченко (відп. ред.) та ін. Вип. 51. 2003. 409 с
 2. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / Укр. акад. аграр. наук. Ін-т кормів ; редкол. : В. Ф. Петриченко (відп. ред.) та ін. Вип. 54. 2004. 283 с.
 3. Науково-технічний бюлетень / Інститут біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Вип. 7, № 1, 2 ; редкол. : В. В. Влізло (голов. ред.) та ін. 2006. 292 с.
 4. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) та ін. Вип. 64. 2022. 227 с.
 5. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) та ін. Вип. 65. 2023. 226 с.

Матеріали конференцій

 1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XХІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів, присвяч. 85-й річ. від дня народж. акад. НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І.Вавилова ; за ред. О. М. Жукорського. Чубинське, 2023. 36 с. http://iabg.org.ua/images/TEZY%202023.pdf
 2. Актуальные проблемы биотехнологии в аграрно-промышленном комплексе : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-27 ноября 2015 г. / Национальная академия наук Республики Беларусь, РУП "Ин-т экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского", 2015. 424 с.
 3. Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18-20 трав. 2011 р. м. Тернопіль) / Нац. акад. аграр. наук України, Терноп. ін-т АПВ. 2011. 244 с.

Методичні рекомендації

 1. Бугров А. Д. Выявление и выборка коров и телок в охоте : метод. рек. 2005. 47 с.
 2. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Використання худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : метод. рек. 2023. 24 с.
 3. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Порхун М. Г., Черняк Н. Г., Ільницька Т. Є., Прийма С. В., Король П. В., Бабуш С. І. Використання вбирного схрещування для поліпшення молочної продуктивності худоби українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід : метод. рек. Чубинське, 2023. 27 с.
 4. Дзіцюк В. В., Мохначова Н. Б., Добрянська М. Л. Виявлення молекулярно-генетичних маркерів тварин, асоційованих з гіпоалергенними властивостями молока : метод. рек. 2022. 28 с.
 5. Дисбаланс маси та концентрації складових секретів і рідин статевих органів за дії факторів шкодочинного впливу : метод. рек. (методика визначення й методологія аналізу) / Г. В. Максимюк, М. З. Воробець, О. І.Стадницька, Г. М. Седіло, В. М. Максим'юк. 2023. 40 с.
 6. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В. Методичні рекомендації щодо оцінки та відбору коней поліської популяції. 2022. 28 с.
 7. Копилов К., Шельов А., Мохначова Н., Стародуб Л., ДобрянськаМ. Проведення молекулярно-генетичних досліджень за монолокусними та мультилокусними ділянками ДНК у різних видів тварин : метод. рек. Чубинське, 2023. 40 с.
 8. Локальна система селекції та гібридизації свиней із використанням сучасних генетичних методів (ДНК-маркерів) : метод. рек. / В. І. Халак, В. С.Козир, Б. В. Гутий та ін. 2020. 44 с.
 9. Оптимізація підготовки кріоконсервованих сперматозоїдів кнурів до штучного запліднення : метод. рек. / О. В. Щербак, О. Ю. Лизогуб, С. І.Ковтун, П. А. Троцький. 2022. 24 с.
 10. Параметри відбору тварин різних статево-вікових груп за основними біологічними і господарськими ознаками : метод. рек. / В. С. Козир, О.В. Денисюк, В. І. Халак, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, О. В. Сокрут, Т. В. Маршалкіна. 2022. 16 с.
 11. Проведення молекулярно-генетичних досліджень за монолокусними та мультилокусними ділянками ДНК у різних видів тварин : метод. рек. / К. Копилов, А. Шельов, Н. Мохначова, Л. Стародуб, М. Добрянська. 2023. 40 с.
 12. Формування групи корів-донорів для трансплантації ембріонів : метод. рек. / С. І. Ковтун, О. В. Щербак, С. Ю. Демчук, П.А. Троцький, Г. С. Шарапа. 2022. 28 с.
 13. Щербак О. В., Лизогуб О. Ю., КовтунС. І., Троцький П. А. Підготовка деконсервованих сперматозоїдів кнурів до запліднення in vitro : метод. рек. Чубинське, 2023. 24 с.

Науково-методичні рекомендації

 1. Екологічне оцінювання стану об'єктів навколишнього середовища в зоні діяльності підприємств з виробництва свинини : наук.-метод. рек. / О.М. Жукорський, А. А. Гетя, В. М. Волощук, Л. І. Моклячук, О. В. Никифорук. 2014. 24 с.
 2. Моніторинг (оцінка) продуктивних ознак у тварин української червоної молочної породи за чистопорідного розведення і схрещування : наук.-метод. рек. / Ю. П. Полупан, І. В. Базишина, Н. Л. Рєзникова, А.Є. Почукалін, С. В. Прийма ; заг. ред. Ю. П. Полупана, І. В. Базишиної. 2022. 24 с.

Науково-практичні рекомендації

 1. Регіональна модель селекції свиней в племінних господарствах Сумського регіону : наук.-практ. рек. / О. М. Бордун, , В. І. Халак, Б.В. Гутий, П. А. Ващенко, М. О. Ільченко. 2020. 52 с.

Рекомендації

 1. Кругляк А. П., Кругляк О. В., Кругляк Т. О. Використання закономірностей успадкування ознак молочної продуктивності в селекції великої рогатої худоби : рекомендації. Чубинське, 2023. 22 с.
 2. Кругляк О. В. Інноваційні чинники забезпечення ефективного використання тварин молочних та молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби України : рекомендації. Чубинське, 2023. 47 с.
 3. Підвищення продуктивності худоби айрширської породи в умовах промислової технології виробництва молока : рекомендації / С. Л. Войтенко, О.В. Сидоренко, М. Г. Порхун, Т. Є. Ільницька. 2022. 36 с.
 4. Рекомендації з розроблення дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / С. І. Кубів, Я. М. Гадзало, М. І. Бащенко та ін. ; ред. : Я. М. Гадзало. 2017. 148 с.

Програми

 1. Ільницька Т. Є., Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С. Програма реконструкції української поліської породи коней. Чубинське : ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН, 2023. 36 с.
 2. Програма селекції голштинської породи великої рогатої худоби в Україні на 2023-2032 роки / Ю. П. Полупан, Н. Г. Черняк, О. Д.Бірюкова, Ю. Ф. Мельник, А. П. Кругляк, О. І. Костенко, Т. О. Кругляк, О. В. Кругляк, О. П. Гончарук, С. В. Прийма, Н. С. Черняк, С. В. Довгий. 76 с.

Нормативно-виробничі документи

 1. Вдовиченко Ю. В., Германчук С. Г., Басовський Д. М., Сидоренко О. В., Полупан Ю. П., Прийма С. В., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2023 році ; за ред. Ю. П. Полупана і С. В. Прийми. Київ, 2023. 329 с. URL: catalog_1_2023.pdf (animalbreedingcenter.org.ua)
 2. Вдовиченко Ю. В., Прийма С. В., Сидоренко О. В., Басовський Д. М., Полупан Ю. П., Джус П. П., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Романова О. В. Каталог бугаїв м’ясних порід і типів для відтворення маточного поголів’я в 2023 році ; за ред. С. В. Прийми. Київ, 2023. 28 с. URL: catalog_2_2023.pdf (animalbreedingcenter.org.ua)
 3. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2022 рік / О. М. Жукорський, О. В. Романова, С. В. Прийма, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2023. Т. І. 145 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr1_2022.pdf
 4. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2022 рік / О. М. Жукорський, О. В. Романова, С. В. Прийма, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2023 Т. ІІ. 190 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr2_2022.pdf
 5. Каталог бугаїв Національного банку генофонду порід / УААН України, Ін-т розведення і генетики тварин, 2009. 66 с.
 6. Породи селскостопански животни в Республика България : каталог. 3 вид. / Изпълнительна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, 2011.  216 с.

Інші видання

 1. Науково-експериментальна база Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН в умовах ринкових відносин / М. В. Гладій, М. Я. Єфіменко, О. В. Кругляк, П. І. Шаран, Ю. П. Полупан, С. І. Ковтун, М. Г. Порхун, Л. В. Мітіогло, М. М. Передрій ; за ред. М. В. Гладія. 2017. 41 с.
 2. Селекційні досягнення у тваринництві / Укр. акад. аграр. наук, 2000. 33 с.
 3. Боднарчук Л. І., Багрій І. Г., Бугера С. І. Племінна робота у бджільництві з основами біометрії. 1996. 34 с.
 4. Куна Т. Дж. Кормление лошадей : производственно-практическое издание. 1983. 352 с.
 5. Сільське господарство: наука і практика : V Симпозіум Україна-Австрія (9-11 верес. 2004 р.). 2004. 236 с.
 6. Звіт про діяльність Нацональної академії аграрних наук за 2022 рік : научное издание / Нац. акад. аграр. наук, 2023. - 603 с.
 7. Звіт про науково-дослідну роботу завдань програм наукових досліджень НААН № 31 "Збереження генофонду порід", № 25 "Корми і кормовий білок" (проміжний) / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. 2022. 650 с.

Дисертації

 1. Мітіогло І. Д. Оцінювання і прогнозування молочної продуктивності корів з використанням генетичних маркерів : дис. ... д-ра філософії ; спец. 091 - Біологія ; наук. кер. В. В. Дзіцюк ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. Чубинське, 2023. 163 с.
 2. Рик, Т. М. Особливості генетичної структури свиней різних порід : дис. ... д-ра філософії ; спец. 091- Біологія ; наук. кер. В. В. Дзіцюк ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця. Чубинське, 2023. 139 с.

Автореферати дисертацій

 1. Агеєв В. О. Стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистентність у тварин за дії пробіотиків БПС-44 та БПС-Л : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 ; наук. кер. С. В. Деревʼянко. 2011. 17 с.
 2. Аль-Базі М. К. Якість і технологічні властивості молока корів різних порід в умовах однотипного утримання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 ; наук. кер. В. Г. Прудніков. 2015. 20 с.
 3. Бабік Н. П. Селекційно-генетичні та біологічні особливості формування мясної продуктивності молодняку порід лімузин та волинської м'ясної в умовах Прикарпаття : автореф. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 ; наук. кер. Є. І. Федорович. 2013. 20 с.
 4. Бельков Г. И. Особенности формирования и пути повышения мясной продуктивности крупного рогатого скота в условиях промышленных комплексов и откормочных площадок : автореф. дисс. ... д-ра с.-х. наук ; спец. 06.02.04. 1980. 50 с.
 5. Блайда І. М. Використання пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГплв" у годівлі свиноматок, ремонтного та відгодівельного молодняку свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.02- годівля тварин і технологія кормів ; наук. кер. Я. І. Півторак. 2019. 24 с.
 6. Блащук Н. В. Вплив електромагнітного опромінення на властивості мікобактерій у відходах тваринництва : автореф. ... дис. канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 ; наук. кер. В. В. Власенко. 2013. 19 с.
 7. Болтик Н. П. Агроекологічне обгрунтування органічного виробництва молока : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.16 ; наук. кер. О. М. Жукорський. 2018. 24 с.
 8. Борщенко В. В. Радіоекологічна оцінка стану природних угідь Українського Полісся та особливості їх використання : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 03.00.16 ; наук. конс. В. П. Славов. 2016. 50 с.
 9. Боярчук С. В. Використання поживних речовин та продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів обмінної енергії в кормі : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук., спец. 06.02.02  ; наук. кер. І. І. Ібатуллін. 2013. 22 с.
 10. Величко О. І. Оцінка м'ясної продуктивності худоби різних порід і типів за виходом основних поживних речовин : автореф. дис. ... канд. с.- г. наук: 06.00.17. 1995. 22 с.
 11. Вовкогон А. Г. Біотехнологія одержання біомаси вермикультури, збагаченої йодом, та її застосування за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.20 ; наук. кер. С. В. Мерзлов. 2014. 20 с.
 12. Волошин Р. В. Вміст продуктів пероксидації та жирнокислотний склад ліпідів у скелетних мʼязах і печінці курчат-бройлерів залежно від технології зберігання та кількості токоферолу в раціоні : автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 03.00.04 ; наук. кер. Л. І. Сологуб. 2012. 16 с.
 13. Вотановская Н. А. Консервирующая способность препарата СБАН при силосовании зеленых растений : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04. 1987. 26 с.
 14. Гвриляк В. В. Біохімічні та видові особливості структури волоса за норми і патології : автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.04. 2015. 33 с.
 15. Гордійчук Л. М. Ферментативні процеси та синтез бактеріального протеїну в рубці корів у літній період за різного вмісту клітковини в раціоні : автореф. ... дис. канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 ; наук. кер. Й. Ф. Рівіс. 2013. 16 с.
 16. Гулай О. В. Екологічні зв'язки бактерій ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE у прісноводних біоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук, спец. 03.00.16 ; наук. конс. О. М. Жукорський. 2017. 41 с.
 17. Гунчак А. В. Метаболічні процеси та продуктивність птиці за дії біогенних добавок : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.04 ; конс. І. Б. Ратич, 2013. 33 с.
 18. Гуцунаев Б. М. Эффективность использования разовых коров для производства говядины в условиях откормочных специализированных хозяйств : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук ; спец. 06.02.04. 1976. 24 с.
 19. Даниленко С. Г. Наукове обґрунтування розробки біотехнології інноваційних препаратів для поліпшення споживчих якостей м'ясних продуктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук, спец. 03.00.20 ; наук. конс. Н. Ф. Кігель. 2018. 43 с.
 20. Духин И. П. Процессы пищеварения у молодняка крупного рогатого скота в связи с возрастом и условиями кормления : автореф. дис. ... д-ра биол. наук ; 03.00.13. 1975. 38 с.
 21. Карпюк Н. А. Радіоекологічна оцінка різнотипових раціонів при виробництві яловичини в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.16 ; наук. кер. Ю. І. Савченко. 2016. 21 с.
 22. Кваша В. I. Експериментальне обґрунтування підвищення продуктивності ремонтних телиць шляхом удосконалення годiвлi i утримання в умовах захiдного лiсостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук. 1997. 64 с.
 23. Ковальова С. П. Екологічне обгрунтування вирощування качок на радіоактивно забруднених територіях Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук ; спец. 03.00.16 - екологія ; наук. кер. Ю. І. Савченко. 2015. 20 с.
 24. Корніцька О. І. Екологічні та соціально-економічні передумови розвитку виробництва органічної продукції : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 ; наук. кер. О. І. Фурдичко. 2009. 19 с.
 25. Костенко С. О. Видові особливості геномної нестабільності та поліморфізму Sus scrofa i Bos taurus за цито- та ДНК-маркерами : автореф. дис. ... д-ра біол. наук, спец. 03.00.15 ; наук. конс. С. Д. Мельничук. 2015.  53 с.
 26. Кривохижа Є. М. Теоретичне та експериментальне обґрунтування екотоксикологічного біотестування засобів для санації молочного обладнання : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 03.00.16 ; наук. конс. О.М. Жукорський. 2021. 42 с.
 27. Куріненко Г. А. Вирощування пеляді (Coregonus peled Gmelin, 1788) за різних технологій в умовах рибних господарств України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 ; наук. кер. Р. А. Балтаджі. 2016. 19 с.
 28. Литвинов Н. С. Применение метода молекулярной гибридизации ДНК для определения степени генетического сходства некоторых пород, стад и линий свиней : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; спец. 03.00.15. 1984. 21 с.
 29. Лобойко Ю. В. Наукові основи підвищення продуктивності рибницьких ставів із застосуванням високоефективних засобів боротьби з ектопаразитарними інвазіями коропа : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 06.02.03 ; наук. конс. В. В. Стибель. 2018. 38 с.
 30. Лопатько К. Г. Обґрунтування фізико-технологічних основ біологічної функціональності наночастинок металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20. 2015. 46 с.
 31. Мартишук Т. В. Імунофізіологічна адаптація й антиоксидантний потенціал організму тварин за умов оксидаційного стресу та дії коригуючих чинників : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.13 ; наук. кер. Б. В. Гутий. 2020. 22 с.
 32. Науменко О. В. Біотехнологічні підходи збереження активності заквашувальної мікробіоти для виробництва молочної продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20. 2019. 43 с.
 33. Науменко П. А. Функциональная активность щитовидной железы и коры надпочечников у высокопродуктивных коров при разном уровне микроэлементного питания : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; 03.00.04. 1973. 14 с.
 34. Новгородов А. Н. Процессы пищеварения у телок при скрмливании рационов с различным крахмало-протеиновым соотношением : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; 03.00.13. 1980. 23 с.
 35. Олійниченко Є. К. Розроблення генетичних маркерів продуктивних ознак свиней на основі однонуклеотидних поліморфізмів генів лептину та катепсину F : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 ; наук. кер. В. М. Балацький. 2019. 19 с.
 36. Отченашко В. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування норм годівлі перепелів м’ясного напряму продуктивності : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.02 ; наук. конс. І. І. Ібатуллін. 2012. 47 с.
 37. Пивторак Я. И. Влияние количества и качества протеина в рационах крупного рогатого скота на показатели минерального обмена и использование макроэлементов : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук ; спец. 06.02.02. 1981. 24 с.
 38. Подоба Б. Е. Использование гетерозиса в утководстве : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. 1966. 26 с.
 39. Подрезко Г. Н. Мясная продуктивность бычков разных генотипов при выведении знаменской породы : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.01. 1992. 25 с.
 40. Попова В. В. Влияние скармливания зеленых кормов, консервированных сухими препаратами, на азотистый обмен у бычков : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; 03.00.04. 1984. 22 с.
 41. Прудиус Т. Я. Ефективність використання біологічно активної кормової добавки "Активіо" в годівлі гусей та курчат -бройлерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.02 ; наук. кер. Я. І. Кирилів. 2017. 20 с.
 42. Пярна Э. А. Связь некоторых генетико-биохимических признаков сыворотки крови с своеобразием развития и продуктивностью крупного рогатого скота эстонской породы : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; спец. 03.00.15 – генетика ; науч. рук. Ю. Г. Павел, Э. К. Вальдман. 1981. 16 с.
 43. Романів Л. І. Ліпіди та мікроелементи тканин і продукції бджіл та їхня продуктивність у період підгодівлі борошном сої і сполуками хрому : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.04 ; наук. кер. Р. С. Федорук. 2016. 22 с.
 44. Сенченко Б. С. Некоторые биохимические показатели содержимого рубца и крови коров при разных условиях кормления : автореф. дис. ... канд. биол. наук, спец. 03.102. 1970. 21 с.
 45. Симон М. Ю. Вирощування молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzenburg) за умови введення до раціону інактивованих пекарських дріжджів : автореф. дис. ... канд. c.-г. наук, спец. 06.02.03 ; наук. кер. І. І. Грициняк. 2021. 21 с.
 46. Скорохід А. В. Жирнокислотний склад кормів та інтенсивність процесів гідрогенізації їх поліненасичених жирних кислот у рубці корів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 ; наук. кер О. М. Жукорський. 2012. 16 с.
 47. Смирнов Л. А. Влияние гормональных препаратов на продуктивные и биологоические особенности молодняка крупного рогатого скота : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; спец. 03.00.13. 1975. 24 с.
 48. Стовбецька Л. С. Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок за впливу комплексу амінокислот і вітаміну F : автореф. дис. ... канд. вет. наук, спец. 03.00.13 ; наук. кер. М. П. Ніщеменко. 2015. 20 с.
 49. Стравський Я. С. Прогнозування, діагностика, лікування та профілактика ускладнень субінволюції матки у корів : автореф. дис. ... д-ра вет. наук : спец. 16.00.07 ; наук. конс. В. А. Яблонський. 2011. 40 с.
 50. Суслова Н. І. Фізіологічні особливості газоенергетичного та ліпідного обмінів у худоби сірої української породи різних вікових груп за різних умов утримування : автореф. ... дис. канд. вет. наук: 03.00.13. 2006. 18 с.
 51. Тертична О. В. Наукові основи екологічного оцінювання впливу промислового птахівництва на стан навколишнього природного середовища : автореф. дис. ... д-ра біол. наук, спец. 03.00.16 ; наук. конс. В. П. Бородай. 2018. 42 с.
 52. Тимофейшин И. И. Продуктивные качества помесного молодняка мясо-шерстных овец в условиях Подолья Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук ; спец. 06.02.04 - частная зоотехния ; науч. рук. Д. Г. Степанов, В. В. Калинин. 1985. 21 с.
 53. Троценко З. Г. Формування росту, розвитку телиць та основних ознак продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи за різних технологій їх утримання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 ; наук. кер. В. М. Макаров, 2015. 22 с.
 54. Устименко О. В. Агроекологічний стан селітебних територій в зоні розташування свинокомплексів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.16 ; наук. кер. Н.В. Палапа. 2018. 23 с.
 55. Устин В. В. Особенности развития и функционалного состояния пищеварительных органов искусственно выращиваемых поросят в раннем постнатальном онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; 03.00.13. 1979. 23 с.
 56. Фарзалиев В. И. О. Желудочное и кишечное пищеварение у бычков и буйволят при включении в рационы жиров и селена и эффективность откорма : автореф. дис. ... канд. биол. наук ; 03.00.13. 1984. 20 с.
 57. Фіялович Л. М. Використання сухих яблучних вичавок, збагачених хелатними сполуками та ферментними препаратами, в годівлі гусей : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.02 ; наук. кер. Я. І. Кирилів. 2017. 20 с.
 58. Хоменко М. О. Розробка біотехнологічного способу стимуляції заплідненості корів за використання нанокарбоксилатів мікроелементів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.20 ; наук. кер. М.В. Себа. 2017. 22 с.

2022 рік

Монографії

 1. Брошков М. М., Левченко А. Г. Фізіологічні основи корекції імунітету у собак : монографія. Одеса, 2021. 130 с.
 2. Генофонди тварин асканійської селекції : монографія / В. І. Вороненко, П. І. Польська, Н. А. Кудрик, І. В. Лобачова, О. І. Дудка, П. Г. Жарук, К. В. Заруба, В. М. Іовенко, Ю. В. Вдовиченко, А. В. Писаренко, Н. М. Фурса, М. І. Буюклу ; за ред. В. М. Іовенка, 2021. 346 с.
 3. Дзіцюк В. В., Братиця Х. Т., Гузєватий О. Є. Атлас хромосом сільськогосподарських та домашніх тварин. Київ : Аграрна наука, 2022. 128 с.
 4. Дзіцюк В. В., Типило Х. Т., Гузєватий О. Є. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія. Київ : Аграрна наука, 2021. 128 с.
 5. Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени). 1990-2021 : біографічний довідник / уклад. : В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, С. В. Нижник, Х. М. Дмитрієва, Л. І. Лямець ; відп. за вип. В. А. Вергунов. Київ : Аграрна наука, 2021. 1008 с.
 6. Панасюк Б. Битви українців за вихід з рабства : монографія. Вибрані твори. Т. 15. Київ, 2021. 736 с.
 7. Сучасні селекційно-генетичні та технологічні аспекти інтенсифікації свинарства в степовій зоні України / В. С. Козир, В. І. Халак, В. Ф. Зєльдін, А. Н. Майстренко ; за ред. В. С. Козиря. Дніпро : Нова ідеологія, 2021. 190 с.
 8. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017-2030 рр.) / Я. М. Гадзало, М. І. Бащенко, М. В. Гладій та ін. ; за ред. М. І. Бащенка. Київ : Аграрна наука, 2017. 160 с.
 9. Угнівенко А. М., Колісник О. І., Носевич Д. К. Наукові і практичні основи підбору батьків у спеціалізованому м'ясному скотарстві : монографія. Київ : Компринт, 2021. 400 с.

 Підручники, посібники, практикуми

 1. Войтенко С. Л. Вишневський Л. В., Петренко М. О. Практикум з селекції сільськогосподарських тварин : для здобувачів вищої освіти факультету "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" ОКР "Спеціаліст". Полтава : РВВ ПДАА, 2016. 70 с.
 2. Практикум по біотехнології / уклад. С. Л. Войтенко, С. І. Ковтун, Н. М. Бейдик. Полтава, 2013. 134 с.

 Бібліографічний покажчик

 1. Халак Віктор Іванович : Бібліографічний покажчик наукових праць. До 60-річчя від дня народження / упоряд. : Б. В. Гутий, С. Є. Чернявський, П. Т. Чегорка. Львів : Сполом, 172 с.

Наукові збірники

 1. Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ОДАУ. 2021. № 101. 85 с.
 2. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2022. Вип.63. 208 с.
 3. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. 2022. Вип.63. 228 с.

Методичні рекомендації. Рекомендації. Науково-практичні рекомендації

 1. Вербич І. В., Ведмідь О. В. Ефективність використання кросбридингу у молочному скотарстві : науково-практичні рекомендації. Самчики, 2020. 54 с.
 2. Використання корів джерсейської породи в зоні Полісся України : науково-практичні рекомендації / С. М. Рижук, І. М. Савчук, М. С. Пелехатий, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко. Житомир : ІСГП, 48 с.
 3. Войтенко С. Л., Вишневський Л. В. Селекційно-племінна робота у молочному скотарстві : рекомендації. Полтава : РВВ ПДАА, 2013. 53 с.
 4. Дзіцюк В. В., Гузєватий О. Є. Цитологічні методи дослідження сперматогенезу бугаїв-плідників : методичні рекомендації. Київ : Аграрна наука, 2021. 32 с.
 5. Заходи з відбору молодняка для ремонту стад корів української чорно-рябої молочної породи : методичні рекомендації / О. І. Стадницька, В. М. Братюк, О. Б. Дяченко, М. І. Когут, В. Я. Даньків, І. М. Тимчишин. Оброшине, 2020. 32 с.
 6. Іляшенко Г. Д. Закономірності формування основних господарськи корисних ознак новостворених вітчизняних порід ВРХ молочного напрямку продуктивності : науково-практичні рекомендації. Кропивницький, 2020. 22 с.
 7. Іляшенко Г. Д. Рекомендації, щодо поліпшення відтворної здатності корів у ДП "ДГ"Елітне" ІСГС НААН" : науково-практичні рекомендації. Кропивницький : ІСГКР НААН, 2020. 28 с.
 8. Концепція цілеспрямованого збереження сірої української породи та використання її у подальшому породотворному процесі : методичні рекомендації / В. С. Козир, О. В. Денисюк, В. І. Халак, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, О. В. Сокрут. Дніпро : Нова ідеологія, 2020. 62 с.
 9. Регіональна модель селекції свиней в племінних господарствах Сумського регіону : науково-практичні рекомендації / О. М. Бордун, В. І. Халак, Б. В. Гутий, П. А. Ващенко, М. О. Ільченко. Львів : Сполом, 2020. 52 с.

Матеріали конференцій

 1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали ХХ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції молодих учених і аспірантів ; за ред. Ю. В. Вдовиченка / НААН ; Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, 2022. 52 с.

Нормативно-виробничі документи

 1. Державний реєстр субʼєктів племінної справи у тваринництві за 2020 рік / О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2021. Т. 1. 150 с. URL: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr1_2020.pdf
 2. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2020 рік. Т. 2 / уклад. : О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми, 2020. - 194 с.
 3. Полупан Ю. П., Гладій М. В., Прийма С. В., Германчук С. Г., Басовський Д. М., Сидоренко О. В., Романова О. В. Каталог бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 446 с. URL: http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog
 4. Гладій М. В., Прийма С. В., Полупан Ю. П., Джус П. П., Сидоренко О. В., Басовський Д. М., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Романова О. В. Каталог бугаїв м’ясних порід і типів для відтворення маточного поголів’я в 2022 році ; за ред. С. В. Прийми і Ю. П. Полупана. Київ, 2022. 31 с. http://www.animalbreedingcenter.org.ua/catalog

Довідкові видання

 1. Впевнені кроки у третьому тисячолітті. 110 славних літ 1912-2022 : довідково-біографічний альманах / Немішаєвський фаховий коледж НУБіП. Київ, 2022. 71 с.
 2. Scientific and practical institute of biotechnologies in zootechny and veterinary medicine 65 years / Akademy of sciences of Moldova, 2021. 37 с.

Інші видання

 1. Звіт про науково-дослідну роботу завдань програм наукових досліджень НААН № 31 "Збереження генофонду порід", № 25 "Корми і кормовий білок" (проміжний) / Нац. акад. аграр. наук, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. 2022. 650 с.
 2. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2016-2020 роки та 2021 рік / упоряд. : В. В. Адамчук, О. Є. Гузєватий, Т. В. Шевченко, О. В. Никифорук. Київ : Аграрна наука, 2022. 560 с.

Автореферати

 1. Безпалий І. Ф. Експериментальне обґрунтування біотехнологічних прийомів для підвищення продуктивності бджіл і поліпшення якості меду в процесі його дозрівання : автреф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20. Б. Церква, 2021. 19 с.
 2. Золотарьов А. П. Продуктивність і якість молока корів за різних технологій їх утримання та годівлі : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04. Харків, 2021. 22 с.
 3. Шуст П. Д. Формирование мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы в условиях переменного уровня кормления : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.02.04. Жодино, 1985. 22 с.

2021 рік

МОНОГРАФІЇ. ПІДРУЧНИКИ 

1.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 1 : 1845-1922 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2019. - 549 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

2.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 2 : 1923-1925 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 533 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

3.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ-Чернівці : Друк Арт. - 2019. Т. 3 : 1926-1927 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 392 с. : мал., табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

4.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 4 : 1928 / [упоряд. : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 672 с. : іл., фот. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 15).

5.    Асканія-Нова. Антологія публікацій та друкованих видань (1845-1945) : [у 7 т.] / [Ukrainian nature conservation group (UNCG)]. - Київ : Друк Арт; Чернівці. - 2019. Т. 5 : 1929-1931 / [упоряд.  : О. Василюк, Л. Ластікова, В. Пархоменко ; наук. ред. В. Гавриленко]. - 2020. - 432 с. : мал., табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; вип. 18).

6.    Біологія великої рогатої худоби м'ясних порід : монографія / Угнівенко А. М. [та ін.] ; [ред. А. М. Угнівенко]. - Київ : Ямчинський О. В., 2020. - 607 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 569-607  300 экз.

7.    Дзіцюк В. В. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія / В. В. Дзіцюк, Х. Т. Типило, О. Є. Гузєватий ; НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. - Київ : Аграрна наука, 2021. - 128 с. - Библиогр. : с. 104-127.

8.    Максим'юк В. М. Клітина, середовище, гомеостаз : монографія / В. М. Максим'юк, Г. В. Максимюк, З. Д. Воробець ; НААН, Ін-т сіль. госп-ва Карпатського регіону, Львівський нац. мед. ун-т ім.Д. Галицького МОЗ України. - Львів : Сполом, 2021. - 315 с. - Библиогр.: с. 165-215.

9.    Рибалко Ю. В. Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах : монографія / Ю. В. Рибалко ; ред. Н. М. Рідей. - Херсон : Грінь Д.С., 2013. - 230 с. - Бібліогр.: с. 194-218.

10.         Угнівенко А. М. М'ясне скотарство : підручник для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 204- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у закладах вищої освіти II-IV рівнів акредитації / А. М. Угнівенко, О. І. Колісник, Н. В. Кос. - Київ : ЦП Компринт, 2020. - 536 с. : рис., табл., фот. - Бiблiогр.: с. 530-535 (85 назв).

11.         Хортюк О. В. Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи : монографія / О. В. Хортюк ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - Чернівці : Рута, 2012. - 200 с. - Бібліогр.: с. 178-195.

ПОСІБНИКИ 

1.    Генетика популяцій : методичний посібник для виконання  лабораторних робіт студентам ОКР "Магістр" спеціальність 8.09010201 / НУБіП ; уклад. С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, Ю. Ф. Куриленко. - Київ : ВЦ НУБіП України, 2014. - 246 с. - Библиогр.: с. 200-246.

 

2.    Костенко С. О. Збірник задач з генетики : навчальний посібник / С. О. Костенко, І. О. Супрун, О. В. Сидоренко. - Київ : ВЦ НУБіП України, 2010. - 181 с. - Библиогр.: с. 160-161.

3.    Організація племінної справи : навч. посіб. / В. С. Топіха, Т. І. Нежлукченко, С. І. Луговий, В. Я. Лихач ; за ред.  В. С. Топіхи. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 231-235.

 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

1.    Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral : scientific journal / ОДАУ. - Odessa. - 2019. - Issue 97. - 2020. - 194 с.

2.    Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва  ; редкол. : Є.В. Руденко (голов. ред.) [та ін.]. - Харків, 2019. - № 121. - 221 с. - Бібліогр. в кінці ст.

3.    Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва ; редкол. : В. І. Россоха (голов. ред.) [та ін.]. - Харків, 2020 – № 123. - 208 с. - Бібліогр. в кінці ст.

4.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т сіль. госп-ва Карпатського регіону ; редкол. : В. В. Влізло відп. ред.) [та ін.]. - Кропивницький : ІСГКР НААН, 2020. - Вип. 68, ч. 2. - 211 с. - Бібліогр. в кінці ст.

5.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : В. В. Влізло (відп. ред.) [та ін.]. - Львів - Оброшино, 2020. – Вип. 67, ч. 1. - 246 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-8521

6.    Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : В. В. Влізло (відп. ред.) [та ін.]. - Львів - Оброшино, 2020. – Вип. 67, ч. 2. - 267 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0130-8521

7.    Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; С. І. Ковтун (відп. ред.). – Київ, 2021. – Вип. 61. - 237 с. - Библиогр. в конце ст.

  МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

          1.    Актуальні проблеми агропромислового виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (с. Оброшине, 12 листоп. 2020 р.) / НААН України, Ін-т сільгосп-ва Карпат. регіону ; редкол. : О. Ф. Стасів (відп. ред.) [та ін.]. - Львів ; Оброшине : Друк. Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН, 2020.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Вишневський Леонід Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1988-2019 роки / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В.Зубця ; уклад. : С. Л. Войтенко, Р. В. Вишневська, М. Г. Порхун, Т. Є. Ільницька, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна. - Чубинське, 2020. - 64 с.

2. Професор Подоба Борис Євгенович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1964-2020 роки / НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Л. І. Остаповець, Н. М. Кузебна. - 3-тє вид., допов. - Київ : Люксар, 2021. - 106 с.

 НОРМАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Каталог генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин України / М-во освіти і науки України, НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця ; уклад. : Л. В. Вишневський, М. В. Гладій, С. Л. Войтенко, С. І. Ковтун, О. В. Сидоренко, П. П. Джус, К. В. Копилов, В. В. Дзіцюк, Т. Є. Ільницька, М. Л. Добрянська, П. А. Троцький, Д. М. Басовський. - Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2020. - 92 с. - Библиогр.: с. 86-92.

 ІНШІ ВИДАННЯ

1. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2016-2020 роки та 2020 рік / Нац. акад. аграрних наук України ; упоряд. : В. В. Адамчук, О. Є. Гузеватий, В. В. Кузьмінський. - Київ : Аграрна наука, 2021. - 765 с.

2. Звіт про науково-дослідну роботу завдань програм наукових досліджень НААН № 37 "Збереження генофонду порід", № 22 "Корми в кормовий білок", № 28 "Нано- і біотехнології у тваринництві", № 29 "Скотарство", № 34 "Бджільництво" : остаточний / НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН. - Чубинське, 2021. - 664 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

1.  Антоненко С. Ф. Обґрунтування системи онтогенетичного формування та реалізації продуктивних якостей корів-первісток української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук, спец. 06.02.04 / С. Ф. Антоненко, наук. конс. О. М. Маменко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2021. - 44 с. - Бібліогр. : с. 34-42.

2.  Вергелес О. П. Удосконалення схеми стимуляції суперовуляції у корів-донорів за використання біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.20 / О. П. Вергелес, наук. кер В. І. Шеремета ; Мін-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Б. Церква, 2020. - 26 с. - Бібліогр. : с. 20-22.

3.  Ганкевич Б. О. Рибницько-біологічні особливості веслоноса Polyodon Spathula (Walbaum, 1792) в умовах товарного рибництва в ставах Полісся та Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Б. О. Ганкевич, наук. кер. О. М. Третяк ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-21.

4.  Григоренко В. Л. Удосконалення двофазної технології вирощування молодняку свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / В. Л. Григоренко, наук. кер. В. О. Іванов ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.

5.  Грішин Б. О. Оцінка помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Б. О. Грішин, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18-19.

6.  Губаренко Н. Ю. Вплив генотипів за генами GH та PIT-1 на формування господарсько-корисних ознак голштинських корів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Н. Ю. Губаренко, наук. кер. О. М. Черненко ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.

7.  Гук М. С. Адаптаційна здатність молодняку свиней вітчизняної і закордонної селекції в умовах технології промислового свинарства : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / М. С. Гук, наук. кер. В. М. Волощук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропромислового вироб-ва. - Полтава, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-18.

8.  Гуцуляк Г. С. Продуктивні якості лактуючих корів промислового комплексу за тривалого періоду яловості та безпліддя : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / Г. С. Гуцуляк, наук. кер. С. Г. Піщан ; Мін-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-20.

9.  Данець Л. М. Вплив інтенсивності вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів вітчизняних порід : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / Л. М. Данець, наук. кер. І. В. Ткачова ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2021. - 24 с. - Бібліогр.: с. 19-21.

10.       Ільницька Т. Є. Обгрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / Т. Є. Ільницька ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 24 с. - Библиогр. : с. 20-21.

11.       Керек С. С. Селекція міжтипових гібридів карпатських бджіл та їх ефективність : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / С. С. Керек, наук. кер. С. Ю. Рубан ; Мін-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів, 2021. - 22 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

12.       Климковецький А. А. Зв'язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 / А. А. Климковецький ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 23 с. - Библиогр. : с. 20-21.

13.       Кориляк М. З. Рибницько-біологічні показники коропа при введені до складу раціону розторопші плямистої : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. З. Кориляк, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-16.

14.       Лобченко С. Ф.Розробка способів підвищення якості сперми кнурів з метою удосконалення технології відтворення свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.04 / С. Ф. Лобченко, наук. кер. В. Ф. Коваленко, В. М. Волощук ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропромислового виробництва. - Полтава, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

15.       Маковська Н. М. Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней : автореф. ... дис. канд. с.-г. наук : cпец. 06.02.01 / Н. М. Маковська ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 22 с. - Библиогр. : с. 17-20.

16.       Мельник В. В. Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади розвитку птахівництва в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук, спец. 07.00.07 / В. В. Мельник, наук. конс. В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ, 2021. - 43 с. - Бібліогр. : с. 37-40.

17.       Новаковська В. Ю. Вплив мультиензимної композиції целюлозолітичних та амілолітичних ферментів на засвоєння вуглеводів в організмі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.02 / В. Ю. Новаковська, наук. кер. Л. П. Чорнолата ; Мін-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. - Б. Церква, 2020. - 20 с. - Бібліогр. : с. 15-17.

18.       Облап Р. В. Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.15 / Р. В. Облап ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 44 с. - Библиогр. : с. 34-41.

19.       Паламарчук Р. А. Продуктивність та фізіологічний стан коропа за використання у складі корму амаранта : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / Р. А. Паламарчук, наук. кер. О. В. Дерень ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-17.

20.       Папп В. В. Експериментальне обгрунтування створення нового внутрішньопородного типу карпатських бджіл : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / В. В. Папп, наук. кер. М. І. Сахацький ; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 20 с. - Бібліогр. : с. 14-15.

21.       Пашко М. М. Особливості комбінованої технології формування та експлуатації маточних стад стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в індустріальних умовах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. М. Пашко, наук. кер. О. М. Третяк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 23 с. - Бібліогр. : с. 18-20.

22.       Сеніченко В. Ю. Оцінка обміну поживних речовин та продуктивність корів і телят за використання мінерально-вітамінних добавок : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 / В. Ю. Сеніченко ; Білоцерківський національний аграрний університет, МОН. - Біла Церква, 2021. - 22 с.

23.       Симон М. Ю. Вирощування молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzenburg) за умови введення до раціону інактивованих пекарських дріжджів : автореф. дис. ... канд. c.-г. наук, спец. 06.02.03 / М. Ю. Симон, наук. кер. І. І. Грициняк ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного госп-ва. - Київ, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17-19.

24.       Сировнєв Г. І. Гени ECR F18/FUT1 i ECR F4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 03.00.15 / Г. І. Сировнєв, наук. кер. В. Т. Сметанін ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - Чубинське, 2021. - 21 с. - Бібліогр. : с. 18-19.

25.       Федяєва А. С. Обгрунтування ефективної системи породно-лінійної гібридизації за використання термінальних кнурів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / А. С. Федяєва, наук. кер. А. М. Хохлов ; Нац. акад. аграр. наук  України, Ін-т тваринництва. - Харків, 2019. - 19 с. - Бібліогр. : с. 15-16.

26.       Хамід К. О. Вплив технологічних прийомів утримання бджіл на їх продуктивність та якість меду : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец 06.02.04 / К. О. Хамід ; МОН України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2021. - 21 с.

27.       Шельов А. В. Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.15 / А. В. Шельов ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. - с. Чубинське, 2021. - 39 с. - Библиогр. : с. 31-36.

28.       Шкурко М. І. Ефективність виробництва м'яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук, спец. 06.02.01 / М. І. Шкурко, наук. кер. Ю. В. Бондаренко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. - Чубинське, 2021. - 24 с. - Бібліогр. : с. 19-21.

 2020

 МОНОГРАФІЇ. ПІДРУЧНИКИ

1. Conservation of gene pools of local cattle breeds / V. I. Ladyka, Yu. P. Polupan, U. V. Vdovichenko, et al. Lublin, 2019. 167 р.

2. Ladyka V. I., Khmelnychyi L. M., Khmelnychyi S. L. Conformation types of brown cattle of Sumy region of Ukraine : monograph. Lublin 2019. 133 р.

3. Войтенко С. Л., Сидоренко О. В., Вишневський Л. В. Селекційні досягнення у тваринництві України та видатні учені кінця XX початку XXI сторіччя / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН, Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2019. 78 с.

4. Дмитриев Н. Г., Паронян И. А. Отечественный генофонд крупного рогатого скота. Ленинград : Издатель, 1992. 206 с.

5. Інститут продовольчих ресурсів / М. П. Сичевський, Г. С. Богдан, С. Л. Боков [та ін.] ; заг. ред. М. П. Сичевського. Київ, 2019. 48 с.

6. Інтенсивні технології у молочному скотарстві : монографія / Т. В. Підпала та ін. ; за ред. Т. В. Підпалої. Миколаїв, 2018. 249 с.

7. Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Бащенко В. М., Бойко О. В. Молочне скотарство в фермерських та особистих селянських господарствах : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Чорнобай, 2017. 228 с.

8. Попков Н. А., Тимошенко В. Н., Музыка А. А. Промышленная технология производства молока : монография / РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству". Жодино, 2018. 228 с.

9. Проектування інтенсивного виробництва кролятини в Україні / М. І. Бащенко, І. С. Лучин, О. В. Бойко, Л. М. Дармограй, О. Ф. Гончар, О. М. Гавриш ; НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів. 2019. 212 с.

10. Сичевський М. П., Юзефович А. Е., Коваленко О. В. Стратегія зростання "Харчова промисловість України – 2030" (передумови і перспективи) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. Київ, 2019. 32 с.

11. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави : [монографія] / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. Київ, 2019. 388 с.

12. Шаран П. І. Економіка генетичних племінних ресурсів великої рогатої худоби спеціалізованих м'ясних порід України : монографія. Бориспіль, 2019. 328 с.

 НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

1. Аграрний вісник Причорномор'я / Л. О. Тарасенко (гол. ред.) / Одеський державний аграрний університет. 2019. Вип. 93. 306 с.

2. Аграрний вісник Причорномор'я / М. М. Брошков (гол. ред.) / Одеський державний аграрний університет. 2019. Вип. 94. 182 с.

3. Аграрний вісник Причорномор'я / О. В. Данчук (гол. ред) / Одеський державний аграрний університет. 2020. Вип. 96. 205 с.

4. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 2 (102). 105 с.

5. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 1 (101). 127 с.

6. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019. Вип. 4 (104). 133 с.

7. Вісник аграрної науки Причорномор'я / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. ; редкол. : В. С. Шебанін  (гол. ред.) та ін. Миколаїв, 2019.  Вип. 3. 119 с.

8. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету / редкол. : О. В. Скидан (голов. ред.) [та ін.]. Житомир, 2015. № 2 (52), т. 3. 390 с.

9. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Укр. акад. аграр. наук України; редкол. : В. С. Козирь (голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ, 2009. Вип. 5. 224 с.

10. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Нац. акад. аграр. наук України ; редкол. : В. С. Козирь ( голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ : Деліта. 2010. Вип. 7. 244 с.

11. Вісник Інституту тваринництва центральних районів / Укр. акад. аграр. наук ; редкол. : В. С. Козирь ( голов. ред. ) [та ін]. Дніпропетровськ : Деліта, 2007. Вип. 1. 180 с.

12. Зоотехническая наука Беларуси / Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству". Жодино : РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству". Т. 54, ч. 1 : Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня основания Науч.-практ. центра Нац. акад. наук Беларуси по животноводству"/ [редкол. : И. П. Шейко (гл. ред.) и др.]. 2019. 272 с.

13. Зоотехническая наука Беларуси / Респ. унитар. предприятие "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук. Беларуси по животноводству". Жодино, Минск. обл. : РУП "Науч.-практ. центр Нац. акад. наук. Беларуси по животноводству". Т. 54, ч. 2 : Сборник научных трудов, посвященный 70-летию со дня основания Науч.-практ. центра Нац. акад. наук Беларуси по животноводству / [редкол. : И. П. Шейко (гл. ред.) и др.].  2019. 263 с.

14. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2018. Вип. 289. 178 с.

15. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сільського госп-ва Карпат. регіону ; ред. Г. М. Седіло. Львів-Оброшино, 2019. Вип. 65. 215 с.

16. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону; редкол. : Г. М. Седіло (відп. ред.) [та ін.]. Львів - Оброшино, 2019. Вип. 66. 343 с.

17. Продовольчі ресурси / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів ; редкол. : М. П. Сичевський (голов. ред.)  [та ін.]. Київ : Барми, 2019. Вип. 13. 302 с.

18. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2019. Вип. 58. 168 с.

19. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2020. Вип. 59. 180 с.

20. Розведення і генетика тварин / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; редкол. : С. І. Ковтун (відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2020. Вип. 60. 143 с.

21. Таврійський науковий вісник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол. : О. В. Аверчев (голов. ред.) [та ін.]. Херсон : Гельветика, 2019.Вип. 108. 236 с.

 БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

1. Дзіцюк Валентина Валентинівна. Доктор сільськогосподарських наук : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1984-2019 рр. / Нац. акад. аграр. наук України,  Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. І. С. Бородай ; авт. вступ. ст. : Ю. П. Полупан. Чубинське, 2019. 50 с.

2. Полупан Юрій Павлович : біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1981-2019 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця; уклад. : В. І. Фасоля, Н. М. Кузебна ; наук. ред. В. А. Вергунов. Київ, 2019. 142 с.

 НОРМАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ДОКУМЕНТИ

1. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2018 рік : Т. 1 / М-во аграр. політики та прод-ва України, ІРГТ ім. М.В.Зубця; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2019. 153 с.

2. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2018 рік : Т. 2 / М-во аграр. політики та прод-ва України, ІРГТ ім. М.В.Зубця ; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2019. 205 с.

3. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік : Т. 2 / М-во розвитку екон, торг. та сіль. госп-ва України, НААН, ІРГТ ім. М.В.Зубця ; О. В. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2020. 199 с.

4. Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві 2019 рік : Т. 1 / М-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва України, НААН, ІРГТ ім. М.В.Зубця; О. Р. Романова, С. В. Прийма, Ю. П. Полупан, Д. М. Басовський ; заг. ред. С. В. Прийми. Київ, 2020. 146 с.

5. Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2019 році / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан, М. В. Гладій, Д. М. Басовський, С. Г. Германчук, С. В. Кузебний, О. Д. Бірюкова, С. В. Прийма, Б. Є. Подоба, О. В. Романова ; за ред. Ю. П. Полупана і Д. М. Басовського. Київ, 2019. 380 с.

6. Каталог бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2020 році / Мін-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва України, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. Ю. П. Полупана і Д. М. Басовського. Київ, 2020. 351 с.

7. Каталог бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в 2019 році / М-во аграр. політики та продовольства України, НААН України, Ін-т розведення та генетики тварин ім. М.В.Зубця ; уклад. : Ю. П. Полупан, М. В. Гладій, С. В. Кузебний, Д. М. Басовський, П. П. Джус, Б. Є. Подоба, С. В. Прийма, Г. М. Бондарук, Н. В. Чоп, О. В. Романова, І. Л. Ментю ; ред. Ю. П. Полупан. Київ, 2019. 35 с.

8. Каталог бугаїв м'ясних порід і типів для відтворення маточного поголів'я в 2020 році / Мін-во розвитку екон., торг. та сіль. госп-ва, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН ; уклад. : Ю. П. Полупан та ін. ; за ред. Ю. П. Полупана і С. В. Прийми. Київ, 2020. 34 с.

9. Каталог інноваційних розробок Інституту продовольчих ресурсів НААН / НААН ; М. П. Сичевський, І. О. Романчук, К. В. Копилова [та ін.]. Київ, 2019. 28 с.

10. Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво (2017-2019 рр.) / Я. М. Гадзало, А. В. Балян, В. А. Вергунов, Л. В. Лук'янчук, Ю. М. Носенко, О. І. Бєлова, К. І. Шейко, І. М. Криворучко ; за ред. Я. М. Гадзала ; НААН. Київ, 2020. 268 с.

 МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали XVIIІ Всеукр. наук. конф. молодих учених і аспірантів з міжнар. участю, присвяч. 95-й річниці від дня народж. проф. Володимира Юхимовича Недави / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2020. 56 с.

2. Вклад вчених у розвиток галузі тваринництва : міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 13-14 лист. 2014 р. / М-во аграр. політики та прод-ва України, Полтавська держ. аграр. акад. Полтава, 2014. 104 с.

3. Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 вер. 2013 р. / Нац. акад. аграр. наук, Терноп. держ. с.-г. дослід. ст., Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; ред. : О. М. Жукорський, М. Д. Кухтин, М. К. Пархомець [та ін.]. Тернопіль, 2013. 244 с.

4. Перспективы развития свиноводства стран СНГ : сб. науч. трудов по материалам XXV Международной научно-практической конференции (Жодино, 23-24 авг. 2018 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по животноводству ; ред. И. П. Шейко [и др.] ; рец. : Ф. И. Привалов, А. П. Шпак. Минск, 2018. 333 с. 

ЕКОМЕНДАЦІЇ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Рекомендації з підбору бугаїв до маточного поголів'я у молочному скотарстві / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця; Ю. П. Полупан, С. Ю. Рубан, М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, О. Д. Бірюкова, Д. М. Басовський, С. В. Прийма, Ю. В. Подоба. Чубинське, 2019. 31 с.

2. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Шевченко Є. А. Методичні рекомендації з оцінки племінної цінності кролів за методом Blup / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 16 с.

3. Удосконалення окремих елементів технології довготривалого зберігання і використання кріоконсервованої сперми бугаїв: методичні рекомендації / О. В. Бойко, О. Ф. Гончар, М. С. Небилиця, Ю. М. Сотніченко, Л. В. Вишневський, А. О. Ляшенко; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 32 с.

4. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В. Теоретичні основи впливу гено- та паратипових чинників на продуктивні показники норок при застосуванні методів ввідного схрещування з використанням генотипів скандинавської селекції: методичні рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 36 с.

5. Основні принципи реконструкції приміщень для удосконалення технології утримання племінних свиней: методичні рекомендації / М. І. Бащенко, В. М. Волощук, М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, О. М. Мазанько; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ, Черкас. дослід. ст. біоресурсів. Черкаси, 2015. 34 с.

6. Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М. Розведення хутрових звірів різних видів за лініями у процесі чистопородного розведення і схрещування: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 21 с.

7. Система схрещування та гібридизації свиней для товарних господарств Черкаської області: методичні рекомендації / НААН, Ін-т свинарства і АПВ, Черкаська досл. станція біоресурсів; М. І. Бащенко, М. Д. Березовський, М. С. Небилиця, П. А. Ващенко, О. В. Ващенко. Черкаси, 2019. 24 с.

8. Волощук В. М., Небилиця М. С., Смислов С. Ю., Мазанько М. О. Вплив типу приміщення на формування основних параметрів мікроклімату та продуктивність свиней: методичні рекомендації / НААН, Ін-т свинарства і АПВ, Черкаська досл. станція біоресурсів. Черкаси, 2019. 32 с.

9. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В. Ефективність використання природних мінеральних сорбентів в годівлі американської норки: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 23 с.

10. Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Яремич Н. В., Завгородній М. П. Ефективність використання сірковмісних біорегуляторів в годівлі американської норки: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 21 с.

11. Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Небилиця М. С. Утримання кролів в приміщеннях закритого типу: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. 2019. 28 с.

12. Бащенко М. І., Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М. Теоретичне обґрунтування шляхів оптимізації селекційного процесу в популяціях молочної худоби: методичні рекомендації / НААН, Черкаська досл. станція біоресурсів. Черкаси, 2019. 36 с.

13. Лучин І. С., Корпанюк В. Д., Дармограй Л. М., Бойко О. В. Удосконалення технології годівлі вітчизняних і імпортних генотипів кролів з оптимальним використанням регіональних кормів та кормових добавок: методичні рекомендації / НААН. Черкаси, 2019. 24 с.

14. Методичні основи оцінки ефективності відбору лисиць за параметрами статевої поведінки, їх використання в селекції та відтворенні: методичні рекомендації / НААН, Ін-т тваринництва; О. В. Корх, В. С. Петраш, І. В. Корх, І. С. Вакуленко, Є. О. Аксьонов. Харків, 2018. 30 с.

15. Сидоренко О. В., Войтенко С. Л., Порхун М. Г. Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної справи у молочному скотарстві / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця. Чубинське, 2020. 37 с.

16. Вітчизняний досвід з підбору бугаїв до маточного поголів'я у молочному скотарстві / Ю. П. Полупан, О. І. Костенко, С. Ю. Рубан, М. Я. Єфіменко, Г. С. Коваленко, О. Д. Бірюкова, Д. М. Басовський, С. В. Прийма, Ю. В. Подоба ; за ред. Ю. П. Полупана. Київ, 2020. 32 с.

ПРОГРАМИ

1. Ільницька Т. Є., Бондаренко О. В. Програма створення породної групи коней спортивного напряму використання. Чубинське, 2020. 48 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

1. Андрієнко Л. М. Продуктивність і перетравність корму у молодняку кролів за разних рівнів та джерел метіоніну в комбікормах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 19 с.

2. Бабков Я. І. Продуктивність, обмін речовин та якість м'яса у гібридних свиней за дії кормової добавки "Бетаїн" : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. Київ, 2019. 21 с.

3. Барило Є. О. Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (Salvelinus fontinalis M.) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss W.) вирощених в умовах форелевих господарств Карпатського регіону : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 18 с.

4. Батуревич О. О. Вирощування коропа за використання мінералів із сорбційними властивостями : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / НААН, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 19 с.

5. Вечорка В. В. Наукове обґрунтування та практичні засади селекційного удосконалення молочної худоби вітчизняних порід : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 44 с.

6. Видрик А. В. Експериментальне обгрунтування технології виробництва маточного молочка за неповного осиротіння бджолиних сімей : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М-во освіти і науки України, НУБіП. Київ, 2020. 23 с.

7. Гурбик В. В. Рибницько-біологічна оцінка галицького коропа в умовах промислового вирощування в ставах Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 21 с.

8. Захарчук П. Б. Порівняльна оцінка продуктивної дії "Е-селену" і "Девівіту" при відгодівлі бичків симентальської породи : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.02 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т вет. медицини та біотехнол. ім.С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.

9.  Капшук Н. О. Ремонт стада голштинських корів та його ефективність за промислової технології виробництва молока : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Дніпро, 2020. 22 с.

10. Король-Безпала Л. П. Удосконалення біотехнології вирощування личинок Chironomus та використання їх у рибництві : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / М-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Б. Церква, 2020. 20 с.

11. Краснощок О. О. Формування продуктивності свиней в залежності від методів розведення та інтенсивності росту : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і АПВ. Полтава, 2020. 20 с.

12. Кулікова Г. В. Удосконалення технології вирощування мальків-покатників російського осетра (acipenser gueldenstaedtil brandt et ratzeburg) та цьоголіток стерляді (acipenser ruthenus linnaeus) в умовах півдня України (на прикладі виробничо-експериментального Дніпровського осетрового риборозплідного заводу) : автореф. дис.... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 24 с.

13. Ленд'єл С. А. Нові аспекти вирощування окуня (Perca fluviatilis) і судака (Sander lucioperca) на ранніх стадіях розвитку в інтенсивних умовах : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.03 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рибного господарства. Київ, 2020. 20 с.

14. Оріхівський Т. В. Продуктивні якості тварин різних виробничих типів симентальської породи в умовах Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т вет. мед. та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. Львів, 2020. 24 с.

15. Ривак Р. О. Біотехнологія збагачення біомаси водорості Lemna minor Йодом та використання її за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / М-во освіти і науки України, Білоцерківський нац. аграр. ун-т. Б. Церква, 2020. 20 с.

16. Скляренко Ю. І. Селекційні та генетичні аспекти збереження і поліпшення генофонду бурих порід Північного Сходу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця. Чубинське, 2019. 48 с.

17. Филь С. І. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні високопродуктивних стад чорно-рябої худоби : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. Чубинське, 2020. 24 с.

18. Чепіга А. М. Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 22 с.

19. Шуліка Л. В. Поліморфізм генів міостатину та інсуліну і його зв'язок з продуктивними ознаками курей ліній української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий : автореф. дис. ...  канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 22 с.

20. Шуляр А. Л. Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Чубинське, 2020. 20 с.

ІНШІ ВИДАННЯ

1. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік / НААН ; упоряд. В. В. Адамчук, О. Є. Гузєватий, В. В. Кузьмінський. Київ, 2020. 572 с.